Cognitive-Synergetic Principles of Dictionary Entries Construction In Etymological Dictionary (Based on A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language в 2 т.)

  • Ya.V. Kapranov
Keywords: principle, dictionary microstructure, linguocentric principle, principles of anthropocentrism, expansionism, explanation, fractal model

Abstract

This article offers a modern cognitive-synergetic approach to the development of the principles of construction of dictionary microstructure in etymological dictionary (based on A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language in 2 vol.). The following principles have been observed: linguocentric principle of lexicography, the essence of which is to reflect universal cognition in the process of dictionary microstructure in accordance with the traditions of classical lexicography; principle of anthropocentrism, which focuses on the study of language as a product of human consciousness; principle of expansionism, the reflection of which can be traced in attracting not only different fields of humanitarian knowledge, but also various spheres of natural sciences; observance of the principle of explanation enabled the lexicographer-etymologist to introduce an “explanatory moment” into the dictionary microstructures. Moreover, the construction of etymological microstructures reflects a synergistic potential as an installation on the presentation of etymological hypotheses in the form of a fractal model.

References

1. Apazhev M.L. Leksikografiya: teoriya i praktika. Proshloye. Nastoyashcheye. Budushcheye [Lexicography: theory and practice. Past. The present. Future] / M.L. Apazhev. – Nal'chik: KBGU imeni KH.M. Berbekova, 2005. – 384 s.2. Babich V.N. O fraktal'nykh modelyakh v arkhitekture [On fractal models in architecture] / V.N. Babich, A.G. Kremlov // “Arkhitekton: izvestiya vuzov”. – 2010. – № 30. – URL: http://archvuz.ru/2010_2/23. Borbot'ko V.G. Printsipy formirovaniya diskursa: Ot psikholingvistiki k lingvosinergetike [Principles of the formation of discourse: From psycholinguistics to linguosynergetics] / V.G. Borbot'ko. – 4-ye izd. – M.: Librokom, 2011. – 288 s.4. Vayn O.B. Sravnitel'no-istoricheskiy aspekt leksikograficheskoy prezentatsii angliyskoy leksiki [Comparative-historical aspect of the lexicographic presentation of English vocabulary]: dis. … kand. filol. nauk / O.B. Vayn. – L., 1990. – 136 s.5. Vyvenko S.O. Indoyevropeyskiye etimologicheskiye slovari v gipertekstovoy srede [Indo-European etymological dictionaries in the hypertext environment]: dis. … kand. filol. nauk / S.O. Vyvenko. – SPb., 2000. – 123 s.6. Grinev S.V. Printsipy teorii leksikografii [Principles of the theory of lexicography] / S.V. Grinev. – M.: Izd-vo MGU, 1986. – 70 s.7. Devkin V.D. Ocherki po leksikografii [Essays on lexicography] / V.D. Devkin. – M.: Prometey, 2000. – 395 s.8. Delokarov K.KH. Sistemnaya paradigma sovremennoy nauki i sinergetiki [System paradigm of modern science and synergetics] / K.KH. Delokarov // Obshchestvennyye nauki i sovremennost'. – 2000. – № 6. – S. 110–118, S. 111–112.9. Dem'yankov V.Z. Kognitivnaya lingvistika kak raznovidnost' interpretiruyushchego podkhoda [Cognitive linguistics as a kind of interpretive approach] / V.Z. Dem'yankov // Voprosy yazykoznaniya. – 1994. – № 4. – S. 17–33.10. Denisov P.N. Ob universal'noy strukture slovarnoy stat'i [On the universal structure of the dictionary article] / P.N. Denisov // Aktual'nyye problemy uchebnoy leksikografi. – M.: Russkiy yazyk, 1977. – S. 205–225.11. Drozhashchikh N.V. Sinergeticheskaya traktovka yazykovogo znaka [Synergetic interpretation of the linguistic sign] / N.V. Drozhashchikh // Politicheskaya lingvistika. Razdel 1. Teoriya politicheskoy lingvistiki. – 2016. – Vyp. № 1 (55). – S. 10–14.12. Dubichinskiy V.V. Leksikografiya russkogo yazyka [Lexicography of the Russian language]: uchebnoye posobiye [dlya vuzov] / V.V. Dubichinskiy. – M.: Nauka, 2008. – 432 s.13. Zagrayevskaya T.B. Vklad A. Barrera i CH. Lelanda v raskrytiye genezisa i bytiya angloyazychnogo afroetnosub"yazyka [Contribution of A. Barrera and C. Leland to the disclosure of the genesis and being of English-speaking Afro-Ethno-Sub-Language] / T.B. Zagrayevskaya // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. Seriya Filologiya. – Samara, 2013. – T. 15. – № 2 (3). – S. 731–740.14. Karaulov YU.N. Lingvisticheskoye konstruirovaniye i tezaurus literaturnogo yazyka [Linguistic construction and thesaurus of the literary language] / YU.N. Karaulov. –M.: Nauka, 1981. – 366 s.15. Karpova O.M. Novyye tendentsii v sovremennoy leksikografii [New trends in modern lexicography] / O.M. Karpova // Leksika i leksikografiya: [sb. nauch. tr.]. – M., 2000. – Vyp. 11. – S. 63–72.16. Karpova O.M. Slovari yazyka Shekspira: [opyt ist.-tipol. issled., XVIII—XX vv.] [Dictionaries of Shakespeare's language: [experience is East-Tipol. Issled., XVIII-XX cc.)] / O.M. Karpova. Ivanovo: IvGU, 1994. – 169 s.17. Komarova Z.I. Metodologiya, metod, metodika i tekhnologiya nauchnykh issledovaniy v lingvistike [Methodology, method, technique and technology of scientific research in linguistics]: [uchebnoye posobiye] / Z.I. Komarova. – [5-ye izd.]. – M.: FLINTA: Nauka, 2017. – 820 c.18. Kubryakova Ye.S. Nachal'nyye etapy stanovleniya kognitivizma: lingvistika – psikhologiya – kognitivnaya nauka [The initial stages of the development of cognitivism: linguistics - psychology - cognitive science] / Ye.S. Kubryakova // Voprosy yazykoznaniya. – 1994. – № 4. – S. 3–15.19. Kubryakova Ye.S. Evolyutsiya lingvisticheskikh idey vo vtoroy polovine XX veka (opyt paradigmal'nogo analiza) [Evolution of linguistic ideas in the second half of the XX century (experience of paradigm analysis)] / Ye.S. Kubryakova // YAzyk i nauka kontsa XX veka. – M.: RGU, 1995. – S. 149–238.20. Kudashev I.S. Proyektirovaniye perevodcheskikh slovarey spetsial'noy leksiki [Designing of translation vocabularies of special vocabulary] / Ye.S. Kudashev. – Helsinki: Helsinki University, 2007. – 445 s.21. Lebedev S.A. Filosofiya nauki: Slovar' osnovnykh terminov [Philosophy of Science: Dictionary of Basic Terms] / S.A. Lebedev. – M.: Akademicheskiy Proyekt, 2004. – 320 s. – (Seriya “Gaudeamus”).22. Morkovkin V.V. Tipologiya filologicheskikh slovarey [Typology of philological dictionaries] / V.V. Morkovkin // Vestnik Khar'kovskogo universiteta. – KH., 1994. – Vyp. 1. – S. 13–23.23. Nikitin O.V. M.R. Fasmer i yego “Russkiy etimologicheskiy slovar” [Fasmer and his "Russian etymological dictionary"] [Elektronnyy resurs] / O.V. Nikitin. – 2009. – Mode of Access: http://www.portal-slovo.ru/philology/41876.php24. Pimenova M.V. Kontseptual'nyye issledovaniya. Vvedeniye [Conceptual research. Introduction]: uchebnoye posobiye / M.V. Pimenova, O.N. Kondrat'yeva. – SPb.: FLINTA, 2011. – 176 s.25. Romenskaya V.F. O klassifikatsionnoy skheme ponyatiya “tip slovarya” [On the classification scheme of the concept of "type of dictionary"] / R.F. Romenskaya // Strukturnaya i prikladnaya lingvistika. – L.: Izd-vo LGU, 1978. – Vyp. 1. – S. 181–188.26. Samoylova Í.A. Antroponímíchna leksikografíya suchasnoí̈ ukraí̈ns'koí̈ movi ta ínshikh slov’yans'kikh í neslov’yans'kikh mov [Anthroponymic lexicography of contemporary Ukrainian language and other Slavic and non-Slavic languages] / Í.A. Samoylova // Komparativní doslídzhennya slov’yans'kikh mov í líteratur: [zb. nauk. pr.]. – K.: VPTS “Kií̈vs'kiy uníversitet”, 2011. – Vip. 11. – S. 151–156.27. Selivanova Ye.A. Kognitivnaya onomasiologiya [Cognitive onomasiology]: monografiya / Ye.A. Selivanova. – K.: Izd-vo ukrainskogo fitosotsiologicheskogo tsentra, 2000. – 248 s.28. Solozhenkin V.V. Psikhologicheskiye osnovy vrachebnoy deyatel'nosti [Psychological fundamentals of medical activity]: Uchebnik dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy / V.V. Solozhenkin. – M., 2003. – S. 24–34.29. Stupin L.P. Leksikografiya angliyskogo yazyka [Lexicography of the English language]: uchebnoye posobiye / L.P. Stupin. – M.: Vysshaya shkola, 1985. – 168 s.30. Teyyar de Sharden P. Fenomen cheloveka [The phenomenon of a human-being] / P. Teyyar de Sharden; [predisl. i komm. B.A. Starostina; per. s fr. N.A. Sadovskogo]. – M.: Nauka, 1987. – 240 s.31. Trubachev O.N. Ob etimologicheskom slovare russkogo yazyka [On the etymological dictionary of the Russian language] / O.N. Trubachev // Voprosy yazykoznaniya. – 1960. – № 3. – S. 60–69.32. Trubachev O.N. Trudy po etimologii: Slovo. Istoriya. Kul'tura [Works on etymology: Word. History. Culture] / O.N. Trubachev. – M.: YAzyki slavyanskoy kul'tury, 2004. – T. 1. – 800 s. – (Opera etymologica. Zvuk i smysl).33. Trubachev O.N. Etimologicheskiye issledovaniya vostochnoslavyanskikh yazykov: slovari [Etymological studies of the Eastern Slavic languages: dictionaries] / O.N. Trubachev // Voprosy yazykoznaniya. – M.: Russkiy yazyk, 1978. – № 3. – S. 16–25.34. Fraktal'naya pedagogika: teoreticheskiye i metodologicheskiye predposylki stanovleniya i razvitiya [Fractal pedagogy: theoretical and methodological prerequisites for formation and development] / A.G. Madzhuga, R.B. Sabekiya, I.A. Sinitsina, R.M. Salimova, I.V. Sadayeva // Professional'noye obrazovaniye v Rossii i za rubezhom: [nauch.-obr. zhurn.]. Aktual'nyye problemy professional'noy pedagogiki. – 2016. – № 2 (22). – S. 71–80.35. Albersnagel F.A. Cognition, emotion and depressive behavior: From learned helplessness theory to accessibility of cognitions theory / F.A. Albersnagel. – Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 1987. – 164 p.36. Béjoint H. Modern Lexicography: An Introduction / H. Béjoint. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 288 p.37. Fearing F. An examination of the conceptions of Benjamin Whorf in the light of theories of perception and cognition / F. Fearing // Language in culture: Conference on the interrelations of language and other aspects of culture / [ed. H. Hoijer.]. – Chicago; L.: The U. of Chicago Press, 1954. – P. 47–81.38. Geeraerts D. Principles of Monolingual Lexicography / D. Geeraerts. – Berlin: Walter de Gruyter, 1989. – P. 287–296.39. Gill K.S. The knowledge-based machine: Issues of knowledge transfer / K.S. Gill // Artificial intelligence for society / [ed. K.S. Gill]. – Chichester etc.: John Wiley & Sons, 1986. – P. 7–17.40. Hoffmann K., Tichy E. Checkliste zur Aufstellung bzw. Beurteilung etymologischer Deutungen / K. Hoffmann, E. Tichy. – Wien: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980. – P. 761–766.41. Jackson H. Lexicography: An Introduction / H. Jackson. – L.: Routledge, 2002. – 192 p.42. Johnson S. The Plan of an English Dictionary / S. Johnson; [ed. J. Lynch]. – 1747. – URL: https://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Texts/plan.html43. Klein’s Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language // Memoir: Dr. Ernest Klein (a man who dealt with the origins of words and their developments). URL: http://wordinfo.info/unit/3679/ip:5/il:M44. Landau S. Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography / S. Landau. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 496 p.45. Mandelbrot B.B. Les Objets Fractals: Forme, Hasard et Dimension / B.B. Mandelbrot. – Paris: Flammarion, 1975. – 208 p.46. Mandelbrot B.B. The Fractal Geometry of Nature: Updated and Augmented / B.B. Mandelbrot. – N.Y.: W.H. Freeman and Company, 1983. – 179 p.

Lexicographic Sources:47. Goryayev 1896 – Goryayev N.V. Sravnitel'nyy etimologicheskiy slovar' russkogo yazyka [Comparative etymological dictionary of the Russian language] / N.V. Goryayev. – Tiflis, 1896. – 558 s.48. Ozhegov – Tolkovyy slovar' Ozhegova onlayn [Ozhegov Online Explanatory Dictionary] [Elektronnyy resurs] – Rezhim dostupa: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=2392949. ÉSUM – Etymolohichnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy: v 7 t. [ Etymological Dictionary of the Ukrainian Language: in 7 vol.] / [red. kol. O.S. Melʹnychuk (hol. red.), I.K. Bilodid, V.T. Kolomiyetsʹ, O.B. Tkachenko ta in.]. – K.: Vyd-vo “Naukova dumka”, 1982. – T. 1: A-H. – 634 s.; 1985. – T. 2: D-Koptsi. – 573 s.; 1989. – T. 3: Kora-M. – 553 s.; 2003. – T. 4: N-P. – 657 s.; 2006. – T. 5: R-T. – 705 s.; 2012. – T. 6: U-YA. – 569 s.50. CEDEL – A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. [ed. E. Klein]. Amsterdam; London; New York: ELSEVIER PUBLISHING COMPANY, 1966. Т. 1: A-K. XXV, 853 p.; 1967. Т. 2: L-Z. P. 855-1776.51. DL 1998 – Dictionary of Lexicography. [eds R.R.K. Hartmann, J. Gregory]. L.; N.Y.: Rontledge, 1998. 198 p.
Published
2018-05-11
How to Cite
Kapranov, Y. (2018, May 11). Cognitive-Synergetic Principles of Dictionary Entries Construction In Etymological Dictionary (Based on A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language в 2 т.). Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (15), 103-119. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/83