Linguistic and Translation Aspects of a Secondary Text

  • N.B. Ivanytska
Keywords: original text, secondary text, translation, translation strategies, denotative structure of a text, text narrowing, text expansion

Abstract

The article clarifies the key theoretical issues relating to the interpretation of translation as a secondary text. The basic ontological characteristics of the translated text (target text) that form its secondary nature have been determined. The author stresses on the ratio of primary and secondary texts in the context of communicative and functional linguistic paradigms. The models of generation of primary and secondary texts have been analysed and compared based on the idea of the text property to the narrowing and expansion. The role of denotative structure of the text and purpose of the author in the process of choosing the appropriate translation strategies have been discussed. The attention has been focused on the complex mechanism of secondary text resulting from involvement in it the interpreter as linguistic persona. It has been suggested that the successful functioning of the secondary text greatly depends on the perception of the target text recipients, which in its turn places the secondary text into another culture. It has been emphasized on the close collaboration of onomasiological and semasiological creation models aiming at rebuilding the functional specificity of the original text. The structural, functional and semantic aspects of a secondary text in the aspect of translation studies have been identified.

References

1. Andrienko T.P. Strategii perevoda v sisteme perevodcheskoy deyatelnosti [Translation Strategies in the System of Tanlsation Activity] / T.P. Andrienko // Naukoviy vіsnik Mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu. Serіya: Fіlologіya. – 2014. – No. 9. – S. 156–158.2. Bart R. Semiotika. Poetika [Semiotics. Poetics] [Electronic Resource] / R. Bart. – Mode of Access : http://royallib.ru/read/rolan_bart/semiotika_poetika_izbrannie_raboti.html#011.3. Ionova S.V. Approksimatsiya soderzhaniya vtorichnykh tekstov: [monografiya] [Approcimation of Secondary Texts Sence: [monography]] / S.V. Ionova; Volgograd. gos. un-t; nauch. red. V.I. Shakhovskiy. – Volgograd: Izd-vo VolGU, 2006. – 380 s.4. Kashkin V.B. Kontseptualizatsiya perevoda v obydennom soznanii i nauchnom predstavlenii [Conceptualisation of Transaltion in Science] / V.B. Kashkin, Ye.A. Knyazheva // Vestnik Voronezh. gos. un-ta. Ser.: Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya. – 2010. – No. 1. – S. 136–141.5. Knyazheva Ye.A. Perevodcheskiy analiz teksta i kachestvo perevoda [Translation Analysis of a Text and Translation Quality] / Ye.A. Knyazheva // Vestnik Voronezh. gos. un-ta. Ser.: Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya. – 2010. – No. 2. – S. 190–195.6. Nesterova N.M. Vtorichnost kak ontologicheskoe svoystvo perevoda [Derivation as ontological characteristics of Translation]: dis. … d-ra filol. nauk / N.M. Nesterova. – Perm, 2005. – 203 s.7. Novikov A.I. Kontseptualnaya model porozhdeniya vtorichnogo teksta [Conceptual Model of Secondary Text Creation] / A.I. Novikov, N.L. Suntsova // Obrabotka teksta i kognitivnye tekhnologii. – Pushchino, 1999. – No. 3. – S. 158–166.8. Ortega-i-Gasset Kh. Nishcheta i blesk perevoda [Translation: Faults and Success] [Electronic Resource] / Kh. Ortega-i-Gasset. – Mode of Access: http://www.pseudology.org/Psyhology/Gasset/NischetaBleskPerevoda9. Rebrii O.V. Suchasni kontseptsiii tvorchosti u perekladi [monohrafiya] [Modern Concepts of Creativity in Translation: [monography]] / O.V. Rebrii. – K.: KhNU imeni V.N. Karazina, 2012. – 376 s.10. Shveytser A.D. Teoryya perevoda: status, problemy, aspekty [Translation Theory: Status, Problems, Aspects] / A.D. Shveytser. – Lybrokom, 2012. –216 s.11. Shchyhlo L.V. Intehratyvnyi pidkhid do modelyuvannia protsesu perekladu ta movna osobystist' perekladacha [Integrative Approach to the Translation Models and linguistic persona of transaltor] / L.V. Shchehlo // Filolohichni traktaty. – 2015. – T. 7. – No. 1. – S. 67–73.12. Cherednychenko O.I. Ukraiins'kyi pereklad: Z mynuloho do s'ohodenniya / O.I. Cherednychenko // Od slova put' verstayuchy y do slova…: Zbirnyk na poshanu Roksolany Petrivny Zorivchak, doktora filolohichnykh nauk, profesora, zasluzhenoho pratsivnyka osvity Ukrayiny. – L'viv: LNU imeni Ivana Franka, 2008. – S. 21–31.13. Bassnett S. Translation Studies (New Accents) [Electronic Resource] / S. Bassnett // Routledge. – [3d ed.]. – 2002. – 192 p. – Mode of Access : http://x11.ir/wp-content/uploads/2012/11/Translation-Studies.pdf
Published
2018-05-11
How to Cite
Ivanytska, N. (2018, May 11). Linguistic and Translation Aspects of a Secondary Text. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (15), 66-74. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/79