Metaphor as Separate Type of Transformed Expressions in Political Discourse of Vaclav Havel and Vaclav Klaus

  • O.O. Yevlanova
Keywords: political discourse, metaphor, Vaclav Havel, Vaclav Klaus

Abstract

The article explores metaphor as one of the main rhetorical means in the modern presidential political discourse of the Czech Republic. The use of metaphor in Czech political discourse is not only an effective tool for influencing the subconscious of the addressee, but also a means of ensuring the semantic and emotional integrity of the text. The specifics of the use, the main functions and the thematicity of metaphors were determined from 1990 to 2013 based on the political speeches of the Czech Presidents Vaclav Havel and Vaclav Klaus.

References

1. Arutyunova N.D. Metafora y dyskurs [Metaphor and discourse] / N.D. Arutyunova // Teoryya metafory. – M.: Prohress, 1990. – S. 5–32.2. Datsyshyn Kh.P. Metafora v ukrayins'komu politychnomu dyskursi [Metaphor in Ukrainian political discourse] (za materialamy suchasnoyi periodyky): avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk: spets. 10.01.08 “Zhurnalistyka” / Kh.P. Datsyshyn. – L'viv, 2005. – S. 15.3. Kudryavtseva L.O. Suchasni aspekty doslidzhennya mas-mediynoho dyskursu: ekspresiya – vplyv – manipulyatsiya [Modern research aspects of mass media discourse: expression - influence - manipulation] / L.O. Kudryavtseva, L.P. Dyadechko, O.M. Dorofiyeva, I.O. Filatenko, H.A. Chernenko // Movoznavstvo. – 2005. – No. 1. – S. 58–66.4. Lakoff Dzh. Metafory, kotorymy my zhyvem [Metaphors that we live in] / Dzh. Lakoff, M. Dzhonson // Teoryya metafory. – M.: Prohress, 1990. – S. 387–415.5. Mats'ko L.I. Stylistyka ukrayins'koyi movy [The style of the Ukrainian language]: Pidruchnyk / L.I. Mats'ko, O.M. Sydorenko, O.M. Mats'ko; za red. L.I. Mats'ko. – K.: Vyshcha shkola, 2003. – S. 328.6. Petrov V.V. Metafora: Ot semantycheskykh predstavlenyy k kohnytyvnomu analyzu [Metaphor: From semantic to cognitive analysis] / V.V. Petrov // Voprosy yazykoznanyya. – 1990. – No. 3. – S. 135–146.7. Khokhlacheva Y.V. Polytycheskaya metafora kak odyn yz sposobov yazykovoy manypulyatsyy (na osnove materyalov polytycheskykh partyy v peryod predvybornoy kampanyy) [Political metaphor as one of the ways of language manipulation (based on the materials of political parties during the pre-election campaign)] [Elektronnyy resurs] / Y.V. Khokhlacheva. – Rezhym dostupu: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/philosophy-and-philology-411/linguistics-and-foreign-languages-in-the-world-today-411/10715-411-0365.8. Chadyuk O.M. Metafora u sferi suchasnoyi ukrayins'koyi politychnoyi komunikatsiyi [The metaphor in contemporary Ukrainian political communication]: avtoref. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk: spets. 10.02.01 “Ukrayins'ka mova” / O.M. Chadyuk. – Kyiv, 2005. – 20 s.9. Klaus V. Novoroční projevy z Pražského hradu 2004–2013 / V. Klaus. – Praha: Fragment, 2014. – S. 28.10. Klaus V. Rok druhý. 2005 – projevy, články, eseje / V. Klaus. – Praha: Knižní klub, 2006. – S. 41.11. Klaus V. Rok třetí. 2006 – projevy, články, eseje / V. Klaus. – Praha: Knižní klub, 2007. – S. 13, 33, 93-94.12. Klaus V. Rok pátý. 2008 – projevy, články, eseje / V. Klaus.– Praha: Knižní klub, 2009. – S. 43, 44, 56, 81.13. Klaus V. Rok sedmý. 2010 – projevy, články, eseje / V. Klaus. – Praha: Knižní klub, 2011. – S.87.14. Klaus V. Rok osmý. 2010 – projevy, články, eseje/ V. Klaus. – Praha: Knižní klub, 2011. – S. 34.15. Klaus V. Rok devátý. 2012 – projevy, články, eseje/ V. Klaus. – Praha: Knižní klub, 2013. – S. 43.16. Kraus J. Rétorika a řečová kultura / J. Klaus. – Praha: Karolinum, 2004. –S. 10217. Krobotová M. Úvod do české stylistiky / M. Krobotová. – Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. – S. 26.18. Projevy Václava Havla [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://cs.m.wikisource.org/wiki/Autor:V%C3%A1clav_Havel
Published
2018-05-11
How to Cite
Yevlanova, O. (2018, May 11). Metaphor as Separate Type of Transformed Expressions in Political Discourse of Vaclav Havel and Vaclav Klaus. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (15), 51-58. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/77