Models of semantic derivation of irrational vocabulary

  • O.V. Demenchuk
Keywords: irrational vocabulary, model, semantic derivation, participant, concept of situation, derivational relations

Abstract

The paper deals with the peculiarities of semantic derivation of irrational vocabulary – a semantic class of words that denote the human condition, developing on no rational basis, and grounding in no demands of reason, logic, opinion etc. The focus is made on the analysis of the models of irrational adjectival vocabulary semantic derivation in the Ukrainian, Polish and English languages, on the establishment of relations between the source and target meanings, on the ascertainment of semantic paradigm development dynamics of the given class of vocabulary in a contrastive aspect. The research concludes that in the process of semantic derivation the irrational adjectival vocabulary reveals the features of a situation type derivation that is realized in the aspect of participant characteristics changes. It has been established that the strategies of the irrational adjectival vocabulary semantic derivation in the contrasted languages reveal the extension of a situation concept based on the models of actantial and implicative derivational relations. The analysis of the irrational adjectival vocabulary semantic paradigm development dynamics showed that the differences in the extension of the irrational state situation concept in the contrasted languages depends on the stability of relations between the source and target situations.

References

1. Basyrov Sh.R. Metaforychni modeli u sferi diiesliv rozuminnia hermanskykh i slov’ianskykh mov [Metaphorical models in the sphere of the verbs of intellectual activity in the Germanic and Slavonic languages] / Sh.R. Basyrov // Odeskyi linhvistychnyi visnyk. – 2013. – Vyp. 2. – S. 3–9.2. Vezhbitskaya A. Yazyk. Kultura. Poznanie [‎Semantics, culture, and cognition: Human concepts in culture-specific configurations] / A. Vezhbitskaya; [otv. red. M.A. Krongauz, vstup. st. Ye.V. Paduchevoy]. – M.: Russkie slovari, 1996. – 416 s.3. Iomdin B.L. Semantika glagolov irratsionalnogo ponimaniya [Semantics of verbs of irrational understanding] / B.L. Iomdin // Voprosy yazykoznaniya. – 1999. – No. 4. – S. 71–90.4. Korpus tekstiv ukrainskoi movy [Ukrainian Language Corpus] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.mova.info/corpus.aspx5. Kustova G.I. Tipy proizvodnykh znacheniy i mekhanizmy yazykovogo rasshireniya [Types of derived meanings and mechanisms of language extensions] / G.I. Kustova. – M.: Yazyki slavyanskoy kultury, 2004. – 472 s.6. Melchuk I.A. Opyt teorii lingvisticheskikh modeley “Smysl ↔ Tekst” [The Russian language in the “Meaning ↔ Text” perspective] / I.A. Melchuk. – M.: Yazyki russkoy kultury, 1999. – І–XXІІ. – 346 s. – (Yazyk, semiotika, kultura).7. Paducheva Ye.V. Dinamicheskie modeli v semantike leksiki [Dynamic models in the semantics of vocabulary] / Ye.V. Paducheva. – M.: Yazyki slavyanskoy kultury, 2004. – 608 s. – (Studia Philologica).8. Rozina R.I. Semanticheskoe razvitie slova v russkom literaturnom yazyke i sovremennom slenge: glagol [Semantic extension of the word in the Russian literary language and modern slang: A verb] / R.I. Rozina. – M.: Azbukovnik, 2005. – 302 s.9. Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian Language]: v 11 t. / red. kolehiia: I.K. Bilodid, L.S. Palamarchuk, A.A. Buriachok [ta in.]. – K.: Naukova dumka, 1970–1980. – T. 1–11.10. Uryson Ye.V. “Nesostoyavshayasya polisemiya” i nekotorye ee tipy [“Non-realized” polysemy and some of its types] / Ye.V. Uryson // Semiotika i informatika: [sb. nauch. st.] / [otv. red. V.A. Uspenskiy]. – M.: Yazyki russkoy kultury; Russkie slovari, 1998. – Vyp. 36. – S. 226–261. – (Rossiyskaya Akademiya nauk. Vserossiyskiy institut nauchnoy i tekhnicheskoy informatsii).11. Ufimtseva A.A. Tipy slovesnykh znakov [Types of word signs] / A.A. Ufimtseva. – [2-e izd., stereot.]. – M.: Yeditorial URSS, 2004. – 208 s. – (Lingvisticheskoe nasledie XX veka.).12. Filipenko M.V. Semantika narechiy i adverbialnykh vyrazheniy [Semantics of adverbs and adverbial phrases] / M.V. Filipenko. – M.: Azbukovnik, 2003. – 304 s.13. Yakovleva Ye.S. K opisaniyu russkoy yazykovoy kartiny mira [Towards a description of the Russian linguistic worldview] / Ye.S. Yakovleva // Russkiy yazyk za rubezhom. – 1996. – No. 1–3. – S. 47–56.14. Jackendoff R.S. Semantics and cognition / R.S. Jackendoff. – Cambridge, MA: The MIT Press, 1986. – 297 p.15. Korpus języka polskiego [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostępu: http://korpus.pwn.pl/16. Oxford English Dictionary [Electronic Resource]: Second Edition on CD-ROM © Oxford.17. Słownik języka polskiego [Zasób elektroniczny] / [pod red. W. Doroszewskiego]: Płyta CD. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. – Wers. 1.0.18. The British National Corpus [Electronic Resource]. – Mode of Access : http://www.natcorp.ox.ac.uk
Published
2018-05-11
How to Cite
Demenchuk, O. (2018, May 11). Models of semantic derivation of irrational vocabulary. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (15), 35-44. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/75