Problem Issues on the Parts of Sentence Theory

  • A.I. Leuta
Keywords: sentence part, subject, predicative object, predicative structure component, grammatical form

Abstract

The article analyzes the problem of allocation of the sentence in the Ukrainian and foreign linguistics. The traditional interpretation of the sentence and modern views on their qualifications, attempts to present them in new concepts have been considered. The special attention is focused on the issue of opposing major and minor parts of the sentence in the logical and purely linguistic basis.

References

1. Arno A. Vseobshchaya ratsional'naya grammatika: (Grammatika Por-Royalya) / A. Arno, K. Lanslo. – L. : Izd-vo LGU, 1991. – 128 s.2. Aríbzhanova Í.M. 2010 Suchasna ukraí̈ns'ka líteraturna mova: Morfologíya. Sintaksis: [pídruchnik] / A.K. Moysíênko, Í.M. Aríbzhanova, V.V. Kolomiytseva [ta ín.]. – K. : Znannya, 2010. – 374 s.3. Balli SH. Obshchaya lingvistika i voprosy frantsuzskogo yazyka / Sharl' Balli; [per. s frants.]. – M. : Izd-vo inostr. lit., 1955. – 416 s.4. Bogoroditskiy V.A. Lektsii po obshchemu yazykoznaniyu / V.A. Bogoroditskogo. – Kazan' : Tipogr. Imp. un-ta, 1911.– 246 s.5. Vikhovanets' Í.R. Narisi z funktsíonal'nogo sintaksisu ukraí̈ns'koí̈ movi / Ívan Romanovich Vikhovanets'. – K. : Nauk. dumka, 1992. – 222 s.6. Vikhovanets' Í.R. Gramatika ukraí̈ns'koí̈ movi: Sintaksis / Í.R. Vikhovanets'. – K. : Libíd', 1993. – 365 s.7. Vikhovanets' Í.R. 1982 Gramatika ukraí̈ns'koí̈ movi / Í.R. Vikhovanets', K.G. Gorodens'ka, A.P. Grishchenko. – K. : Rad shkola, 1982. – 207 s.8. Gak V.G. Teoreticheskaya grammatika frantsuzskogo yazyka: Sintaksis / V.G. Gak. – M. : Vysshaya shkola, 1981. – 218 s.9. Yespersen O. Filosofiya grammatiki / Otto Yespersen; per. s angl. – M. : Izd-vo inostr. lit-ry, 2001. – 404 s.10. Kartsevskiy S.O. Povtoritel'nyy kurs russkogo yazyka / S.O. Kartsevskiy. – M.-L. : Gos. Izd-vo. – 112 s.11. Klassovskiy V. Nereshennyye voprosy v grammatike / Vladimir Ignat'yevich Klassovskiy. – SPb.-M. : M.O.Vol'f, 1870. – 92 s.12. Martine A. Osnovy obshchey lingvistiki / A. Martine // Novoye v lingvistike. – M. : Izd-vo inostr.lit-ry, 1963. – Vyp. 3. – S. 366–566.13. Meshchaninov I.I. Chleny predlozheniya i chasti rechi / Ivan Ivanovich Meshchaninov. – M.-L. : Izd-vo AN SSSR, 1978. – 321 s.14. Pigin M.I. Dve formy skazuyemogo v yazyke: atributivno-imennaya i glagol'naya / M.I. Pigin // Lingvisticheskiy sbornik: Uchen. zap. Petrozavodskogo un-ta. – 1963. – T. 10. – Vyp. 3. – S. 65–72.15. Potebnya A.A. Iz zapisok po russkoy grammatike: v. 4 t. / Aleksandr Afanas'yevich Potebnya. – M. : Uchpedgiz, 1958. – T. 1-2. – 536 s.16. Solntsev V.M. YAzyk kak sistemno-strukturnoye obrazovaniye / V.M. Solntsev. – M. : Nauka, 1977. – 344 s.17. Ten'yer L. Osnovy strukturnogo sintaksisa / Lyus'yen Ten'yer; per. s frants. – M. : Progress, 1988. – 654 s.18. Fortunatov F.F. Izbrannyye trudy / [pod red. M.N. Petersona]. – M. : Uchpedgiz, 1956. – T. 1. – 450 s.19. Kholodovich A.A. Problemy grammaticheskoy teorii / A.A. Kholodovich. – L. : Nauka, 1979. – 304 s.20. Khrakovskiy V.S. Semantizatsiya sintaksisa i teoriya chlenov predlozheniya / V.S. Khrakovskiy // Problemy sintaksicheskoy semantiki : [materialy nauchnoy konferentsii]. – M., 1976. – S. 164–171.21. Shul'zhuk K.F. Sintaksis ukraí̈ns'koí̈ movi / K.F. Shul'zhuk. – K. : Akademíya, 2004. – 406 s.22. Daneš F. A Three-Level Approach to Syntax / F. Daneš // Travaux de Cercle linguistiques de Prague. – Praha : Académie Tchécoslovaquie des Sciences, 1964. – V. 1. – P. 225–240.
Published
2016-03-30
How to Cite
Leuta, A. (2016, March 30). Problem Issues on the Parts of Sentence Theory. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (14), 141-148. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/53