Interaction of Verbal and Non-Verbal Components in the English-Speaking Psychotherapeutic Discourse

  • O.Yu. Kachmar
Keywords: psychotherapeutic discourse, non-verbal and verbal means, interactional model

Abstract

The article describes the interconnection and interdependence of verbal and non-verbal means of communication through the prism of the activity approach. The existing classification of non-verbal communication has been analysed. The specificity of the interaction of verbal and non-verbal components in the English-speaking psychotherapeutic discourse has been revealed.

References

1. Arutyunova N.D. Rechepovedencheskiye akty v zerkale chuzhoy rechi / N.D. Arutyunova // Chelovecheskiy faktor v yazyke: Kommunykatsiya, modalnost, deyksys. – M. : Nauka, 1992. – S. 40–52.2. Bazylev V.N. Yazyk – ritual – mif / V.N. Bazylev. – M. : MHLU, 1994. – 227 s.3. Batsevych F.S. Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky : [pidruchnyk] / F.S. Batsevych. – [2-e vyd., dop.]. – K. : VTs «Akademiya», 2009. – 376 s.4. Horelov Y.N. Neverbalnye komponenty kommunykatsiy / Y. N. Horelov ; [otv. red. V.N. Yartseva ; predysl. V.Y. Karasyka]. – [4-e yzd.] – M. : Knyzhniy dom «LYBROKOM», 2009. – 112 s.5. Hudkov D.B. Teoriya i praktika mezhkulturnoy kommunykatsiyi / D.B. Hudkov. – M. : YTDHK «Gnozys», 2003. – 288 s.6. Kunitsyna V.N. Mezhlichnostnoe obshcheniye / V.N. Kunitsyna, N.V. Kazarina, V.M. Pogolsha. – SPb. : Piter, 2003. – 544 s.7. Layonz Dzh. Lyngvisticheskaya semantika: Vvedeniye (Yazyk. Semyotyka. Kultura) / Dzh. Layonz ; [v per. V.V. Morozova, Y.B. Shatunovskogo i pod red. Y.B. Shatunovskogo]. – M. : Yazyki slavyanskoy kultury, 2003. – 400 s.8. Nykolaeva T.M. O printsipe «nekooperatsiyi» ili kategoriyakh sotsiolingvisticheskogo vozdeystvyya / T.M. Nykolaeva // Logicheskiy analiz yazyka: Protyvorechivost i anomalnost teksta / [otv. red. N. D. Arutyunova]. – M. : Nauka, 1990. – S. 225–235.9. Pasynok V.H. Verbalni i neverbalni zasoby oratora / V.H. Pasynok // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Ser. : Romano-hermanska filolohia. – 2011. – № 972. – S. 161–166.10. Selyvanova E.A. Osnovy lingvisticheskoy teoriyi teksta i kommunikatsiyi / E.A. Selyvanova. – K. : TsUL, «Fitosotsiotsentr», 2002. – 336 s.11. Soloshchuk L.V. Verbalni i neverbalni komponenty komunikatsii v anhlomovnomu dyskursi : [monohrafiya] / L.V. Soloshchuk. – Kharkiv : Konstanta, 2006. – 300 s.12. IEL = International Encyclopedia of Linguistics / [ed. by W. Bright]. – New York, Oxford, 1992. – Vol. 3. – 456 p.13. Richards J.C. Language and Communication / J. C. Richards, R. W. Schmidt. – London : Longman, 1983. – 276 p.14. Watzlawick P. Pragmatics of human communication : a study of interactional patterns, pathologies and paradoxes / P. Watzlawick, J. Beavin, D. Jackson. – New York : Norton, 1967. – 296 p.
Published
2016-03-30
How to Cite
Kachmar, O. (2016, March 30). Interaction of Verbal and Non-Verbal Components in the English-Speaking Psychotherapeutic Discourse. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (14), 96-103. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/41