"Age" Picture of the World in English Paremiology

  • I.A. Gladkaya
Keywords: paremiological units, components youth, senility, semantic opposition, mental representation, the person's age category

Abstract

The article investigates the semantics paremiological units with components youth, senility, selected for the analysis from various dictionaries. The peculiarities of mentality of the British and Americans have been revealed in their relation to the concept of "time". It has been found out that the British and Americans perceive time as a category of their personal life, as an event that can be planned. The positive aspects of the concept of "youth" have been supposed to be reflected more often in the linguistic consciousness of the British and Americans than the concept of "old age".

References

1. Alefirenko M.F. Frazeolohichnyy znannya i kontsept / M.F. Alefirenko // Kohnityvna semantyka : [materialy Druhoyi Mizhnarod. shk. – Seminaru z kohnityvnoyi linhvistyky], (11–14 veres. 2000] / [vidp. red. M.M. Boldyryev]. – Tambov : Tambov. universytet, 2000. – 261 s.2. Karasyk V.Y. Lynhvokulʹturnaya koneptolohyya : [ucheb. pos.] / V.Y. Karasyk. – Volhohrad : Paradyhma, 2009. – S. 19–28.3. Kovalʹsʹka N.M. Paremiyi yaz zasib vidobrazhennya kohnityvnykh protsesiv / N.P. Kovalʹsʹka. – K. : Ridna shkola, 2012. – № 2. – S. 412–418.4. Nykytyna S.E. Ustnaya narodnaya kulʹtura y yazykovoe soznanye / S.E. Nykytyna. – M. : Nauka, 1993. – 187 s.5. Pazyak M.M. Novi vydannya v paremiolohiyi: Narodna tvorchistʹ ta etnohrafiya / M.M. Pazyak. – K. : Naukova dumka, 1987. – 206 s.6. Pavylenys R.Y. Problema smysla: Sovremennyy lohyko-funktsyonalʹnyy analyz yazyka / R.Y. Pavylenys. – M. : Myslʹ, 2003. – 286 s.7. Petrova N.D. Natsyonalʹno-kulʹturnye semy v strukture znachenyya anhlyyskykh frazeolohycheskykh edynyts / N.D. Petrova // Voprosy frazeolohyy. – M. : Ynstytut Yazykov, 1999. – № 2. – S. 14–20.8. Fedosov Y.A. Systema yzuchenyya funktsyonalʹno-stylystycheskoy dyfferentsyatsyy frazeolohycheskykh edynyts v ynostrannoy audytoryy / Y.A. Fedosov. – M. : Russkyy yazyk, 1996. – 218 s.9. Cherednychenko V.O. Innovatsiyna frazeolohichna verbalizatsiya v anhliysʹkiy movi (linhvokohnityvnyy ta sotsiolinhvistychnyy parametr) : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.02.04 / V.O. Cherednychenko. – Zaporizhzhya, 2005. – 20 s.10. Chynenova L.A. Anhlyyskaya frazeolohyya v yazyke y rechy / L.A. Chynenova. – M. : Prosveshchenye, 2009. – 101 s.11. Shaklein V.M. Lingvokul'turnoye soderzhaniye yazyka: k probleme motivatsii soderzhaniya lingvokul'turnoy kartiny mira / V.M. Shaklein // Rossiya i Zapad: Dialog kul'tur. – M. : MGU, 1988. – Vyp.6. – S. 275–295.16. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language / D. Crystal. –Cambridge : Cambridge University Press, 1995. – 489 p.17. Halliday M.K. Language as Social Semiotic, The Social Interpretation of Language and Meaning / M.K. Halliday. – Edward, 1988. – 102 p.18. Kunin A.V. English Idioms / A.V. Kunin. – [3d ed.]. – M., 1967. – 305 p.19. Sadock J.M. Figurative Speech and Linguistics / J.M. Sadock // Metaphor and Thought / [ed. A. Ortony]. – Cambridge : Cambridge University Press, 1981. – 420 p.
Published
2016-03-30
How to Cite
Gladkaya, I. (2016, March 30). "Age" Picture of the World in English Paremiology. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (14), 21-25. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/30