Psycho- and Sociolinguistic Tools for Reconstruction of Inference / Association Mechanism as Individual Cognitive Ability

  • N. O. Stefanova National Pedagogical Drahomanov University, Kyiv, Ukraine
Keywords: cognitive mechanism of the inference, association meaning of the word, free association experiment, targeted association experiment, reflection process, empirical observation

Abstract

The present paper justifies the need to elaborate new methodology in psycholinguistics for the disclosure of such a complex cognitive mechanism of producing senses as an inference based primarily on various human associations. It was assumed that the tools of the empirical method of observation are the most appropriate for the reconstruction of this mechanism. It consists in obtaining data with the help of sensory organs, which are involved in the display of relations between things, objects, phenomena, processes and states both of the surrounding world and the inner subjective state of man. Therefore, the process of empirical study of reality is considered in detail, which provides for three main procedures: 1) actualization of the observed phenomenon, 2) its reflection in the form of scientific hypotheses, and 3) fixation of the obtained facts as the results of the study. Since the reflection process is the most significant, the article provides a critical review of the experimental methods and techniques for its analysis developed in psycholinguistics and partly in sociolinguistics tested in numerous cognitive-oriented works. It is proved that the most relevant results have been obtained by psycholinguists during the experimental study of reflected in native speakers’ consciousness the association meaning of the word as an ordered set of all semantic components: more or less expressive, nuclear and peripheral things etc. The main of these experimental methods of observation (direct and indirect) were the following: free association experiment and targeted association experiment, during which the following methods were developed and applied: Osgood method of semantic differential, Levitsky method of multidimensional scaling, Sternin and Sternina comparative and parametric, Bendix method. As a result of numerous psycholinguistic studies, the experimenters pointed to the advantages (mostly) and disadvantages of the methods, which require further improvement of the developed experimental procedures.

References

Bisovetska, T. V. (2010). Asotsiatyvno-tematychni polia nominatsii sotsialnoho statusu liudyny v ukrainskii, polskii ta nimetskii movakh: semantyko-henetychnyi aspekt [Associative and thematic fields of nominations of social status of a person in Ukrainian, Polish and German languages: semantic and genetic aspect]: Thesis: 10.02.17. Rivne.

Chabanenko, V. A. (2005). Asotsiatsiia yak universalnyi chynnyk movnoho rozvytku [Association as universal factor of language development]. Movoznavstvo, 3–4. 132–137.

Fauconnier, G., Turner, M. (2002). The way we think conceptual blending and the mind’s hidden complexities. NY: Basic Groups.

Frege, G. (2000). Logika i logicheskaya semantika: Sbornik trudov. Uchebnoe posobie dlya studentov vuzov [Logic and logical semantics: collection of works, textbook]. M.: Aspect press.

Frumkina, R. M. (2001). Psikholingvistika [Psycholinguistics]. M.: Izdatelskij centr “Akademiya”.

Gamut, L. T. F. (1991). Logic, language and meaning, Volume 2. Intentional logic and logical grammar. Chicago: The University of Chicago Press.

Goroshko, E. I. (2001). Intehratyvnaia model assotsyatyvnoho eksperymenta [Integrative model of free association experiment]. Kh., M.: Yzdatelskaia hruppa “RA– Karavella”.

Goroshko, E. I. (2005). Problemy provedenyia svobodnoho assotsyatyvnoho eksperymenta [The problems of conducting a free association experiment]. Izvestiya Volgograd. gos. ped. un-ta, 3. Retrieved from http://www.kpi.kharkov.ua/archive/articles/Goroshko/problemy-provedeniya-svobodnogo-assotsiativnogo-eksperimenta.pdf

Goroshko, E. I. (2008). Psikholingvistika Internet-kommunikacij [ Psycholinguistics of Internet communication]. Voprosy psikholingv, 7. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/psiholingvistika-internet-kommunikatsiy

Grimm, H., Engelkamp, J. (1981). Sprachpsychologie: Handbuch und Lexikon der Psycholinguistik. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Iliasov, I. I. (1974). Psikhologicheskie i fiziologicheskie metody psikholingvisticheskogo issledovaniya [Psychological and physiological methods of psycholinguistic research]. Osnovy teorii rechevoj deyatelnosti: kol.monografiya. otv. red. Leontiev A. A. M.: Izd-vo “Nauka”.

Karaulov, Yu. N. (1994). Russkij associativnyj slovar kak novyj lingvisticheskij istochnik i instrument analiza yazykovoj sposobnosti [Russian association dictionary as linguistic source and the tool of the analysis of linguistic ability], 1. M.

Karaulov, Yu. N. (1996). Tipy kommunikativnogo povedeniya nositelya yazyka v situacii lingvisticheskogo ehksperimenta [Types of communicative behavior of a native speaker in the linguistic experiment]. Etnokulturnaya specifika yazykovogo soznaniya. otv. red. Ufimceva N. V. 67–96.

Karaulov, Yu. N. (2006). Verbalnye edinicy znaniya: struktura, obem, kachestvo [Verbal units of knowledge: structure, scope, quality]. Yazyk i my. My i yazyk. Sb. stat. pamyati B. S. Shvarckopfa. 89–125.

Kochergan, M. P. (2006). Osnovy zistavnoho movoznavstva [Fundamentals of comparative linguistics]. K.: Vydavnychyi tsentr “Akademiia”.

Kubryakova, Ye. S. (2004). Yazyk i znaniye. Na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti reachi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol yazyka v poznanii [Language and knowledge. On the way to the knowledge about the language: Parts of speech from a cognitive point of view. The role of language in the cognition]. М.: Yazyki slavyanskoy kultury.

Lakoff, G., Johnsen, M. (2004). Metafory kotorymi my zhivem [Metaphors we live by]. Transl. English. M.: Editorial. URSS.

Leontiev, A. A. (2005). Osnovy psikholingvistiki [Fundamentals of psycholinguistics]. 4-e izd. M.: “Smysl”.

Leontev, A. N. (1983). Izbrannye psikhologicheskie proizvedeniya [Selected psychological works], 2. M.: Pedagogika.

Levytsky, V. V., Sternin, Y. A. (1989). Eksperimentalnye metody v semasiologii [Experimental methods in semasiology]. Voronezh: Izd-vo VGU.

Lotman, Yu. M. (1996). Vnutri myslyashchikh mirov. Chelovek. Tekst. Semiosfera. Istoriya [Inside of thinking world. Man. Text. Sphere of semes. History]. M.: Yazyki russkoj kultury.

Popova, Z. D., Sternin, Y. A. (2007). Kognitivnaya lingvistika [Cognitive linguistics]. M.: AST: Vostok-Zapad.

Psykholohichnyi tlumachnyi slovnyk naisuchasnishykh terminiv [Psychological dictionary of modern terms]. Kh.: Prapor. 2009.

Sakharnyj, L. V. (1989) Vvedenie v psikholingvistiku: kurs lekcij [Introduction to psycholinguistics: lecture course]. L.: Izd-vo Leningr. un-ta.

Shakhnarovich, A. M. (1974). Lingvisticheskij ehksperiment kak metod lingvisticheskogo i psikholingvisticheskogo issledovaniya [Linguistic experiment as method of linguistic and psycholinguistic research]. Osnovy teorii rechevoj deyatelnosti: kol. monografiya. otv. red. Leontiev A. A. M.: Izd-vo “Nauka”.

Shcherba, L. V. (2007). Yazykovaya sistema i rechevaya deyatelnost [Language system and speech]. M.: Kom kniga.

Sternin, I. A., Liubova, S. G. (2014). Indeksalnaya kharakteristika sem v sopostavitelno parametricheskom metode opisaniya yazyka [Index characteristics of semes in the comparative - parametric method of language description]. Psikholingvistika i leksikografiya. 3–8.

Sternin, I. A., Rudakova, A. V. (2011). Psikholingvisticheskoe znachenie slova i ego opisanie [Psycholinguistic meaning of the word and its description]. “Lambert”.

Sternina, M. A. (2014). Sopostavitelno parametricheskij metod lingvisticheskikh issledovanij [Comparative and parametric method of linguistic research]. Voronezh: Istoki.

Suvorova, E. V. (2016). K voprosu ob istorii issledovanij processa inferencii [To the question about the history of the study of the inference process]. Filologiya i iskusstvovedenie, 5 (27). Retrieved from http://7universum.com/ru/philology/archive/item/3207

Terekhova, D. I. (2010). Psykholinhvistychni zasady vyvchennia semantyky slova. Linhvistychni ta metodychni problemy navchannia movy yak inozemnoi [Psycholinguistic foundations of the study of the word semantics. Linguistic and methodological problems of language teaching as a foreign language]. Materialy nauk.-prakt. konf. za red Zernovoi V. K. 485–488.

Ufimtseva, N. V. (2004). Predislovie [Introduction]. Slavyanskij associativnyj slovar: russkij, belorusskij, bolgarskij, ukrainskij. 3–9.

Yaroshevskij, M. G. (1976). Istoriya psikhologii [History of psychology]. 2-e izd. pererab. M.: “Mysl”.

Zahorodnia, O. F. (2018). Asotsiatyvni polia suspilno-politychnoi leksyky v movnii kartyni svitu ukraintsiv (kompiuterne opratsiuvannia rezultativ psykholinhvistychnoho eksperymentu) [Associative fields of socio-political vocabulary in the language world view of Ukrainians (computer processing of the results of psycholinguistic experiment)]: Thesis: 10.02.21. Zhytomyr-Kyiv.

Zalevskaya, A. A. (2005). Psikholingvisticheskie issledovaniya. Slovo. Tekst. Izbrannye trudy [Psycholinguistic studies. Word. Text. Selected works]. M.: Gnozis.

Zolotova, N. O. (2004). Problema yadra i periferii v issledovaniyakh leksikona cheloveka [Problem of the nucleus and periphery in human lexicon studies]. Slovo i tekst: psikholingvisticheskij podkhod, 2. 71–83.
Published
2019-03-18
How to Cite
Stefanova, N. O. (2019, March 18). Psycho- and Sociolinguistic Tools for Reconstruction of Inference / Association Mechanism as Individual Cognitive Ability. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (18), 107-120. https://doi.org/https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series9.2018.18.09