Synergetics of Verbal-Communicative Activity: the Philosophy of System Development in Diachrony

  • A. A. Zernetska National Pedagogical Dragomanov University
Keywords: philosophy of language, verbal communication, models of verbal communication, system of verbal communication, language and consciousness, language and thinking, language and experience (knowledge and skills)

Abstract

The first known model of verbal communication was proposed by Aristotle in science, but this direction began to be develop actively only in the XX century. During the study of language as a form of the realization of VC researchers have built new and refined already known models: information, code, semiotic, performative, language and others. Thus, they completed the overall picture, but they did not explain the connection of all elements of VC as a single system, which generates an endangered result, as well as they did not take into account the entire composition of elements of VC, which includes consciousness, thinking and experience (knowledge and skills). However, the amount of accumulated scientific knowledge through the isolation and location of research does not give answers to the basic questions of philosophy of language, linguistics and psychology in understanding the connection of consciousness, thinking, experience (knowledge and skills) and language (as the second signalling system). The verbal communicative activity is polydimensional and multidimensional. It means that the presentation and study of it in a linear form is not enough. The proposed review of the models known to science and the reference to the systematic analysis of the components of the VC (linguistic (language), psychological, cognitive, intellectual, psychophysical, as well as social aspects of the personality of the communicant) provides the basis for developing a synergistic model of VC as a functional system that would show an interconnected link of the functioning of consciousness, thinking, experience (knowledge and skills) and language (second signalling system).

References

Aristotle (2016). Ritorika [Rhetoric]. Ancient rhetoric. Moscow: Moskovskiy universitet. 15–164.

Austin, J. L. (1986). Word as action. New in foreign linguistics. Moscow: Progress. 17. 22–130.

Bacevych, F. S. (2004). Osnovy komunikatyvnoyi linhvistyky [Foundations of communicative linguistics]. Kyiv: Vydavnychyj centr “Akademija”. 342.

Beer, S. (1993). Brain of the Firm. Moscow: Radio i sviaz. 54–56.

Demyankov, V. Z. (1995). Dominiruyushchiye lingvisticheskiye teorii v kontse XX veka [Dominant linguistic theories at the end of the XX century]. Language and science of the late 20th century. Moscow: Institut yazykoznaniya RAN. 239–320

Glukhov, V. P., Kovshikov, V. A. (2007). Psikholingvistika. Teoriya rechevoy deyatel'nosti [Psycholinguistics. Theory of Speech Activity].. Moscow: Astrel. Tver: AST. 224.

Goykhman, O. Ya., & Nadeina, T. M. (1997). Osnovy rechevoy kommunikatsii [Foundations of speech communication]. Moscow: INFRA-M. 272.

Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya: v 30 t. [Great Soviet Encyclopedia: in 30 vol.]. (1973). Moscow: Sovetskaya encyclopedia. Vol. 28.

Hekhausen, H. (1986). Motivatsiya i deyatel'nost' [Motivation and activity]. Moscow: Pedagogika. 860.

Hergenhahn, B., & Olson, M. H. (2004). Teorii nauchenia [Theories of Learning. St. Petersburg: Piter. 474.

Jacobson, R. (1975). Lingvistika i poetika [Linguistics and poetics]. Structuralism: "for" and "against": collection of articles. Moscow: Progress. 193–230.

Kasevich, V. B. (2001). Teoriya kommunikatsii i teoriya yazyka [Theory of Communication and Theory of Language]. Speaker and Listener: Language Personality, Text, Learning Problems: Proceedings of the International Scientific and Methodological Conference (St. Petersburg, 26–28 February 2001). St. Petersburg: Soyuz. Retrieved from http://www.russcomm.ru/rca_biblio/k/kasevich.doc

Kubryakova, Ye. S., Shakhnarovich, A. M., Sakharny, L. V. (1991). Chelovecheskiy faktor v yazyke: Yazyk i porozhdeniye rechi [The human factor in the language: Language and the generation of speech]. Moscow: Nauka. 240.

Lasswell, H. (1948). The Structure and Function of Communications in Society. The Communication of Ideas. Lyman Bryson. New York: Harper and Brothers. 37–51.

Leshchak, O. V. (1997). Metodologicheskiye osnovy funktsional'nogo issledovaniya yazykovoy deyatel'nosti (na materiale slavyanskikh yazykov) [Methodological bases of functional research of language activity (on the material of Slavic languages)]. Ternopol: TGPI. 641.

Leontyev, A. A. (1969). Yazyk, rech', rechevaya deyatel'nost' [Language, speech, speech activity]. Moscow: Prosveshcheniye. 214

Leontyev, A. A. (1971). Potrebnosti, motivy, emotsii [Needs, motives, emotions]. Moscow: MGU. 40.

Lotman, Yu. M. (2000). Semiosfera [Semiosphere]. St. Petersburg: Iskusstvo -SPB. 704.

Luriya, A. R. (1979). Yazyk i Soznaniye [Language and Consciousness].. Moscow: Moskovskiy universitet. 320.

Makarov, M. L. (2003). Osnovy teorii diskurs [Foundations of Discourse]. Moscow: Gnosis. 280.

Marca, D. A., McGowan, C. L. (1993). Metodologiya strukturnogo analiza i proyektirovaniya SADT [Methodology of structural analysis and design of SADT]. Moscow: MetaTekhnologiya. 204.

Maslova, V. A. (2001). Lingvokulturologiya [Linguistics and Cultural Studies]. Moscow: Academiya. 208.

Olyanich, A. V. (2004). Prezentatsionnaya teoriya diskursa [Presentation theory of discourse. Volgograd: Paradigma. 507.

Ozhegov, S. I. (1987). Slovar' russkogo yazyka: 57 000 slov [Russian language Dictionary: 57,000 words]. Moscow: Russkiy yazyk. 707.

Pavlovskie Sredy. (1948) Pavlovskiye sredy. Protokoly i stenogrammy fiziologicheskikh besed [Pavlov's Wednesdays: Protocols and transcripts of physiological conversations]. Moscow, Leningrad: AN SSSR. Vol. 3. 318.

Pocheptsov, O. G. (1986). Osnovy pragmaticheskogo opisaniya predlozheniya [Basics of the sentence pragmatic description]. Kiev: Vyshcha shkola. 116.

Pocheptsov, G. G. (2001). Teoriya kommunikatsii [Theory of Communication]. Moscow: Refl-book. Кiev: Wackler. 656.

Searle, R. J. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. London: Cambridge University Press. Retrieved from https://doi.org/10.1017/CBO9781139173438

Sadovskiy, V. N. (1984). Problemy filosofskogo obosnovaniya sistemnykh issledovaniy [Problems of the philosophical substantiation of systemic research]. System Research: Methodological Problems. Moscow: Institut sistemnogo analiza RAN. 32–51.

Saussure, F. de (1990). Zametki po obshchey lingvistike [Notes on general linguistics]. Moscow: Progress. 280.

Saussure, F. de (1998). Kurs obshchey lingvistiki [Course of General Linguistics]. Moscow: Logos. 273.

Selivanova, O. O. (2011). Osnovy teoriyi movnoyi komunikatsiyi [Foundations of the linguistic communication theory]. Cherkasy: Chabanenko Ju. A. 350.

Shannon, C. E., Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana, IL: The University of Illinois Press, 1964. 1–117.

Shmeleva, T. V. (1990). Rechevoy zhanr. Vozmozhnosti opisaniya i ispol'zovaniya v prepodavanii yazyka [Speech genre. Possibilities of description and use in language teaching]. Russistik Russistics. Scientific journal of the actual problems of teaching Russian. Berlin. 2, 20–32.

Smirnov, V. M., Yakovlev, V. N., Pravdivtsev, V. A. (2005). Fiziologiya tsentral'noy nervnoy sistemy [Physiology of the central nervous system]. Moscow: Academiya. 352.

Susov, I. P. (1999). Istoriya yazykoznaniya [History of linguistics]. Tver: Tverskoy gosudarstvennyy universitet. 276.

Susov, I. P. (2009). Lingvisticheskaya pragmatika [Linguistic Pragmatics]. Vinnitsa: Nova knyha. 200.

Udalykh, G. D. (2010). Ritorika. Chast' 1. Istoriya ritoriki [Rhetoric. Part 1. History of rhetoric]. Baku: Mutardzhym. 220.

Ushakov D. N. (2007). Bol'shoy tolkovyy slovar' sovremennogo russkogo yazyka [A large explanatory dictionary of the modern Russian language]. Moscow: “Alta-Print”. 800.

Vygotskiy, L. S. (1956). Izbrannyye psikhologicheskiye issledovaniya [Selected psychological research]. Moscow: APN RSFSR. 517.

Wiener, N. (1983) Kibernetika, ili upravleniye i svyaz' v zhivotnom i mashine [Cybernetics or control and communication in the animal and the machine]. Moscow: Nauka. 338.

Wilensky, R. (1994). Discourse, probability, and inference. Beliefs, reasoning, and decision making: psycho-logic. In honor of Bob Аbelson. eds R. Schank and E. Langer. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 363–387.

Winograd, T. A. (1983). K protsessual'nomu ponimaniyu semantiki [Towards a procedural understanding of semantics]. New in foreign linguistics. Moscow: Raduga, 12. 123–170.

Vitgenshteyn, L. (1994). Logiko-filosofskiy traktat [Tractatus Logico-Philosophicus]. Philosophical works. Moscow: Gnosis. Part I. 612.

Zhivitskaya, E. N., Edemskaya, О. P. (2005). Sistemnyy analiz i proyektirovaniye informatsionnykh sistem: uchebno-metod. posobiye dlya studentov spetsial'nosti Í-40 01 02-02 “Inform. sistemy i tekhnologii v ekonomike” [System analysis and design of information systems: a teaching aid for students of specialty I-400102-02 “Information systems and technologies in economics”]. Minsk: BSUIR. Retrieved from https://studfiles.net/preview/833143/

Zhinkin, N. I. (1982). Rech' kak provodnik informatsii [Speech as a conductor of information]. Moscow: Nauka. 156.

Zimnyaya, I. A. (1985). Psikhologicheskiye aspekty prepodavaniya rechi na inostrannom yazyke [Psychological Aspects of Teaching Speaking in a Foreign Language]. Moscow: Prosveshcheniye. 160.

Zimnyaya, I. A. (2001). Lingvopsikhologiya rechevoy deyatel'nosti [Linguopsychology of speech activity]. Moscow: Moskovskiy psikhologo-sotsial'nyy institut. Voronezh: NPO “MODEK”. 432.
Published
2018-08-21
How to Cite
Zernetska, A. (2018, August 21). Synergetics of Verbal-Communicative Activity: the Philosophy of System Development in Diachrony. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (17), 148-164. https://doi.org/https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series9.2018.17.11