Idiodiscourse as Manifestation of Author’s Linguocreative Thinking in Carnival Consciousness (a Case Study of Literary Texts Written by American Writer-Humorist Dave Barry)

  • V.O. Samokhina O.V. Kuznietsova
Keywords: humorous communication, idiodiscourse, carnival consciousness, creativity, linguocreative thinking

Abstract

In the article features of idiodiscourse of the American writer-humorist Dave Barry are studied through the prism of antropocentricity. The author’s individuality and creative potential, represented in his texts are the display of linguocreative thinking. Creativity as an instrument of creation of the author’s carnival model of the world is shown up in his style, writing, themes, subjects, images etc. Linguocreative thinking gives an opportunity to creatively deviate from standard ways of the author’s self-consciousness, his verbal self-expression where the latest depends on the level of linguistic competence that is grasp of vocabulary, grammar, ability to adequately perceive and create texts according to communicative tasks. Comic tonality of the literary texts written by Dave Barry forms the carnival model of the world, special perception of the world, which arises in the form of phono-graphic and stylistic devices. Among the most specific phono-graphic devices italics, graphic signs, capitalization are singled out. Stylistic devices are represented by allusion, paradox, self-irony, hyperbole in Dave Barry’s text of art.

References

1. Babich V. I. Lirychne “ya” v idiodyskursakh R. Frosta i K. Sendberga: linhvokohnityvnyi i komunikatyvno-prahmatychnyi aspecty [Lyrical “I” in R. Frost and K. Sandberg idiodiscourses: lingvocognitive and communicative-pragmatic aspects] : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.02.04 / V. I. Babich. – Kherson : Khersonskyi derzhavnyi universytet, 2017. – 24 s.2. Babich V. I. Osoblyvosti idiodyskursu K. Sendberga [Peculiarities of K. Sandberg’s idiodiscourse] / V. I. Babich // Mova i kultura. – 2014. – Vyp. 17. – T. 5. – S. 52–61.3. Broslavska L. Ya. Obiektyvatsia amerykanskoho linhvokulturnoho kontseptu VIINA v idiodyskursi Ernesta Heminhueia [Objectification of American lingvocultural concept WAR in Ernest Hemingway’s idiodiscourse] : dys. … kand. filol. nauk : 10.02.04 / Liubov Yaroslavivna Broslavska. – Kh., 2016. – 221 s.4. Vorozhbitova A. A. Lingvoritoricheskaya paradigma: teoreticheskie i prikladnye aspekty [Lingvorhetorical paradigm : Theoretical and applied aspects] : dys. … dokt. filol. nauk : 10.02.19 / Aleksandra Anatolyevna Vorozhbitova. – Krasnodar, 2000. – 500 s.5. Gridina T. A. Yazykovaya igra: stereotip i tvorchestvo [Language game: stereotype and creation] [Elektronnyy resurs] / T. A. Gridina. – Ekaterinburg, 1996. – Rezhym dostupa : http://gigabaza.ru/doc/110519.html.6. Gumboldt V. F. Izbrannye trudy po yazukoznaniyu [Selected works on linguistics] / V. F. Gumboldt; per. s nem., pod red. i predisl. G. V. Ramishvili. – M. : Progress, 1984. – 396 s.7. Dembovska L. M. Okazionalni kompozyty v idiodyskursi Dzheroma K. Dzheroma [Occasional compound words in Jerome K. Jerome’s idiodiscourse] / L. M. Dembovska. – Zhytomyr : Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka (45), 2009. – S. 172–175.8. Dolinina K. A. Interpretatsyia teksta: frantsuzskii yazyk : uc. pos. [Text interpretation: French language : manual] / K. A. Dolinina. – 2-e izd., isp. i. dop. – M. : KomKniga, 2005. – 304 s.9. Druzhynina V. V. Lingvoritoricheskie parametry idiostilya kak vyrazhenie mentaliteta yazykovoy lichnosti uchenogo (A. F. Loseva) [Lingvorhetorical features of idiostyle as an expression of mentality of the linguistic personality (A. F. Losev)] : dys. … kand. filol. nauk : 10.02.19 / Varvara Valentinovna Druzhynina. – Sochi, 2004. – 215 s.10. Yesypenko N. H. Lexiko-semantychni komponenty avtorskoho styliu i movna kartyna svitu (na materiali anhlomovnoi prozy voiennoi ta myrnoi tematyky) [Lexico-semantic components of the author’s style and linguistic world-image (a case study of English prose of military and peaceful teams] : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.02.04 / N. H. Yesypenko. – Chernivtsi : Chernivetskii nats. un-t imeni Yu. Fedkovycha, 2007. – 20 s.11. Kegeyan S. E. Lingvoritoricheskie parametry politicheskogo diskursa (na materiale tekstov ideologov bolshyvizma) [Lingvorhetorical features of the political discourse (a case study of the Bolshevism ideologists’ texts] : monografiya / S. E. Kegeyan, A. A. Vorozhbitova. – Sochi : RITS SGUTiKD. 2011. – 156 s.12. Kobiakova I. K. Pryroda linhvokreatyvnoi funktsii [Nature of the lingvocreative function] / I. K. Kobiakova, O. O. Kobiakov // Trends of Langusge Cultures Development through the Рrism Correlation between Communicative Functions: CXXXII International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Philological Sciences. – London : IASHE, 2016. – P. 19–21.13. Kuznetsova L. N. V. V. Vinogradov kak professionalnaya yazykovaya lichnost uchenogo-filologa: lingvoritoricheskii aspect [V. V. Vinogradov as a professional linguistic personality of scientist-philologist: longvorhetorical aspect] : dys. … kand. filol. nauk : 10.02.19 / Larisa Nikolaevna Kuznetsova. – Sochi, 2013. – 234 s.14. Rol chelovecheskogo faktora v yazyke: Yazyk i kartina mira [The role of human factor in language: Language and worldview] / B. A. Serebrennikov, E. S. Kubriakova, V. I. Postovalova i dr. – M. : Nauka, 1988. – 216 s.15. Samokhіna V. O. Zhart u suchasnomu komunіkatyvnomu prostorі Velykoi Brytanіi ta SShA [Joke in modern communicative space of Great Britain and the USA] : monografіya / V. O. Samokhіna. – 2-e vyd., perer. і dop. – Kh. : KhNU іmenі V. N. Karazіna, 2012. – 360 s.16. Samokhina V. A. Karnaval kak emotsionalnaya ekspressiya igry [Carnival as an emotional expression of the game] / V. A. Samokhina // Somyi mіzhnarodnyi forum. Suchasna іnozemna fіlolohіya: doslіdnytskyi potentsіal : tezy dopovіdei u 2-h ch. / za red. prof. V. O. Samokhіnoi. – Kh. : KhNU іmenі V. N. Karazіna, 2016. – S. 61–63.17. Samokhina V. A. Karnavalnaya refleksiia v komicheskom idiodiskurse [Carnival reflection in comic idiodiscourse] / V. A. Samokhina // Hudozhnі fenomeny v іstorіi svіtovoi lіteratury: perehіd movy v pysmennytstvo (“Ekotsentryzm: kultura і pryroda”) : tezy dopovіdei ІІІ Mіzhnarodnoi naukovoi konferentsii. – Kh. : hNU іmenі V. N. Karazіna, 2017. – S. 89–91.18. Samokhіna V. O. Karnavalne svіtovіdchuttia v suchasnomu nomosі [Carnival world perception in modern nomos] / V. A. Samokhina // Karazіnskі chytannia: Liudyna. Mova. Komunіkatsiya. : tezy dopovіdei XVI naukovoi konferentsii z mіzhnarodnoiu uchastiu. – Kh. : KhNU іmenі V. N. Karazіna, 2017. – S. 119–120.19. Sas V. Z. Markery koherentnostі v іdіodyskursі Frantsa Kafky [Coherent markers in Franz Kafka’s idiodiscourse] : dis. … kand. fіlol. nauk: 10.02.04 / Vaselіna Zenovіivna Sas. – Lvіv : Lvіvskyi natsіonalnyi unіversytet іmenі Іvana Franka, 2017. – 199 s.20. Svyntsova І. O. Lіnhvostylіstychnі zasoby hudozhnogo vplyvu u lіryko-poetychnomu dyskursі Bairona [Lingvostylistic devices of literary influence in Byron’s lyric-poetic discourse] : dis. … kand. fіlol. nauk : 10.02.04 / Іryna Oleksandrіvna Svyntsova. – Kherson, 2016. – 250 s.21. Sedov K. F. Diskurs i lichnost : evolyutsiya kommunikativnoy kompetentsyi [Discourse and personality: evolution of communicative competence] / Konstantin Fedorovich Sedov. – M. : Labirint, 2004. – 320 s.22. Stepanov Yu. S. Alternativnyy mir. Diskurs. Fakt i printsyp Prichinnosti [Alternative world. Discourse. Fact and the reason of causativiti] / Yu. S. Stepanov // Yazyk i nauka kontsa XX v. – M. : Ros. guman. un-t, 1995. – S. 35–73.23. Subbotina I. K. Yazykovaya i literaturnaya lichnost A. Gaydara v lingvoritoricheskih parametrah sovetskogo hudozhestvenno-ideologicheskogo diskursa [Language and literary personality of A. Gaydar in lingvorhetoric parameters of the Soviet art-idiology discourse] : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.19 / Inga Kevorkovna Subbotina. – Sochi, 2011. – 232 s.24. Susov I. P. Grammatika govoryaschego [Speaker’s grammar] / I. P. Susov // Aktualnye problemy kommunikativnoi grammatiki; Tulsk. gos. ped. un-t. – Tula, 2000. – S. 130–138.25. Tihonova A. B. Osobennosti yazykovoy lichnosti uchenogo – predstavitelya russkogo kosmofilosofskogo diskursa [The peculiarities of the linguistic persona-scientist – the representative of Russian cosmophilosophical discourse] / A. B. Tihonova // European Researcher. – 2010. – No. 2. – S. 207–211.26. Fedorenko L. V. Verbalna reprezentatsіya komіchnoho u dramaturhіchnomu dyskursі Frіdrіha Diurrenmatta [Verbal representation of comic in dramaturgical Friedrich Dürrenmatt’s discourse] : avtoref. dys. … kand. fіlol. nauk : 10.02.04 / L. V. Fedorenko. – Kh. : Kharkіv. nats. un-t іmenі V. N. Karazіna, 2012. – 20 s.27. Frolova І. E. Stratehіya konfrontatsіi v anhlomovnomu dyskursі [Strategies of confrontation in English discourse] : monohrafіya / I. E. Frolova. – Kh. : KhNU іmenі V. N. Karazіna, 2009. – 344 s.28. Hodos І. Leksyko-stylіstychnі osoblyvostі іdіodyskursu S. Fіtsdzheralda [Lexico-stylistic peculiarities of S. Fitzgerald’s idiodiscourse] / І. Hodos // Naukovі zapysky. Serіya: Fіlolohіchnі nauky (movoznavstvo). – Kіrovohrad : RVV KDPU іm. V. Vynnychenka, 2014. – Vyp. 128. – 604 s.29. Chernyavskaya V. E. Diskurs vlasti i vlast diskursa : problemy rechevogo vozdeistviya [Discourse of power and power of discourse: problems of linguistic manipulation] : ucheb. pos. / V. E. Chernyavskaya. – M. : Flinta; Nauka, 2006. – 136 s.30. Chernyavskaya V. E. Diskurs i diskursivnyi analiz: traditsii, tseli, napravleniya [Discourse and discourse analysis: traditions, goals, disciplines] / V. E. Chernyavskaya // Stereotipnost i tvorchestvo v tekste. – Perm, 2002. – S.122–135.31. Pope R. Creativity: Theory, History, Practice / Rob Pope. – London and NewYork : Routledge, 2005. – 302 p.Illustrative Material:

32. Barry D. Dave Barry’s Greatest Hits / D. Barry. – N. Y. : Ballantine Book, 1989. – 287 p.33. Barry D. Dave Barry's Only Travel Guide You'll Ever Need / D. Barry. – N. Y. : Ballantine Book, 1991. – 192 p.34. Barry D. Dave Barry Turns 50 / D. Barry. – N. Y. : Ballantine Book, 1998. – 224 p.
Published
2018-05-14
How to Cite
O.V. Kuznietsova, V. S. (2018, May 14). Idiodiscourse as Manifestation of Author’s Linguocreative Thinking in Carnival Consciousness (a Case Study of Literary Texts Written by American Writer-Humorist Dave Barry). Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (16), 207-217. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/129