Syntactic Concept as Comparative Basis in Modern Linguocognitive Studies

  • N.Ye. Lemish
Keywords: syntactic concept, reference of comparison, cognitive-semantic syntax, meaningful and structural organization of the concept

Abstract

The article represents the syntactic concept as a reference of comparison standard in modern studies on cognitive-semantic syntax. The scientific results concerning the definition of the concept “syntactic concept” and its use in comparative typological works have been analysed. The potential ability of the syntactic concept to establish the basis for comparison in the study of syntactic categories in different types of discourse has been established. This approach will provide an opportunity to examine in detail not only specific homogeneous concepts, but also abstract heterogeneous phenomena and categories.

References

1. Belyatskaya A. A. Lingvokul'tura i noosfera: novyye perspektivy chelovecheskoy evolyutsii (Lingvoantropogenez v KHKHÍ veke) [Linguoculture and noosphere: new perspectives of human evolution (Linguoanthropogenesis in the 21st century)] / A. A. Belyatskaya // Uchenyye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Seriya “Filosofiya. Kul'turologiya. Politologiya. Sotsiologiya”. – 2013. – T. 26 (65). – № 5. – S. 98–105.2. Bogoyavlenskaya YU. V. Problema tipologii kontseptov v sovremennoy lingvistike [The problem of typology of concepts in modern linguistics] / YU. V. Bogoyavlenskaya // Lingvokul'turologiya. – 2013. – № 7. – S. 6–16.3. Boldyrev N. N. Kognitivnaya semantika [Cognitive semantics] / Nikolay Nikolayevich Boldyrev. – Tambov : Izd-vo Tamb. gos. un-ta, 2000. – 140 s.4. Bulynina M. M. Problema sintaksicheskogo kontsepta [The problem of the syntactic concept] / M. M. Bulynina // Rhema. Rema. – 2012. – № 4. – S. 67–73.5. Kuz'mina S. Ye. Ponyatiye “sintaksicheskiy kontsept” v lingvisticheskikh issledovaniyakh [The concept of "syntactic concept" in linguistic studies] / S. Ye. Kuz'mina // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Filologiya. Iskusstvovedeniye. – 2012. – Vyp. 66. – № 17 (271) – S. 87–90.6. Lakoff Dzh. Lingvisticheskiye geshtal'ty [Linguistic Gestalt] / Dzh. Lakoff // Novoye v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 10. – M. : Progress, 1981. – S. 350–368.7. Lemish N. YE. Komunikatyvno-prahmatychni ta strukturno-semantychni kharakterystyky kauzalʹnoho kompleksu v suchasnykh hermansʹkykh, romansʹkykh ta slovʺyansʹkykh movakh : zistavno-typolohichnyy aspect [Communicative-Pragmatic and Structural-Semantic Characteristics of the Causal Complex in Modern Germanic, Romance and Slavic Languages: Comparative-Typological Aspect] : avtoref. dys. … dokt. filol. nauk : spets. 10.02.17 “Porivnyalʹno-istorychne i typolohichne movoznavstvo” / Nataliya Yevhenivna Lemish. – K., 2015. – 36 c.8. Lemish N. YE. Syntaksychnyy kontsept yak tertium comparationis pry vstanovlenni typolohiyi struktur kauzalʹnoho kompleksu (na materiali niderlandsʹkoyi ta ukrayinsʹkoyi mov) [Syntactic Concept as Tertium Comparationis in Establishing the Typology of Structures of the Causal Complex (based on the Dutch and Ukrainian Languages)] // Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho linhvistychnoho universytetu. Seriya Filolohiya. – K. : Vyd. tsentr KNLU, 2014. – T. 17. – № 1. – S. 107–114.9. Novoselʹtseva I. V. Sposoby obʺyektyvatsiyi linhvalʹnykh heshtalʹtiv sfery ekonomiky (na materiali hermansʹkykh i slovʺyansʹkykh mov) [Methods of objectivization of linguistic gestalt in the sphere of economics (based on the Germanic and Slavic languages)] : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.02.15 / I. V. Novoselʹtseva. – K., 2016. – 19 s.10. Pimenova M. V. Tipy kontseptov i etapy kontseptual'nogo issledovaniya [Types of concepts and stages of conceptual research] / M. V. Pimenova // Vestnik KemGU. – 2013. – T. 2. – № 2 (54). – S. 127–131.11. Popova Z. D. Sintaksicheskiy kontsept i mezhkul'turnaya kommunikatsiya [Syntactic concept and intercultural communication] / Z. D. Popova // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. – 2004. – № 2. – S. 27–31.12. Furs L. A. Osobennosti kognitivnoy kategorii v sintaksise [Characteristics of the cognitive category in syntax] / L. A. Furs // Kognitivnyye kategorii v sintaksise : [kol. monografiya] / pod red. L. M. Kovalevoy, S. YU. Bogdanovoy, T. I. Semenovoy. – Irkutsk : IGLU, 2009. – S. 21–50.13. Shvetsʹ O. V. Typolohiya nominatyvnykh rechenʹ v anhliysʹkiy, frantsuzʹkiy ta ukrayinsʹkiy movakh [Typology of nominative sentences in English, French and Ukrainian languages] : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.02.17 / O. V. Shvetsʹ. – K., 2016. – 20 s.14. Connor U. Tertium Comparationis : A vital component in contrastive research methodology / U. Connor, A. Moreno // Directions in Applied Linguistics : Essays in Honor of Robert B. Kaplan / [eds P. Bruthiaux, D. Atkinson, W. G. Eggington, W. Grabe, V. Ramanathan]. – Clevedon, 2005. – P. 153–164. – (England: Multilingual Matters).15. Glanzberg M. Concepts, Meaning, and the Lexicon : Philosophy of Language Meets the Syntax-Lexical Semantic Interface [Electronic Resource] / Michael Glanzberg. – 2010. – Mode of Access : https://cognition.lu.lv/symp/6-call-materials/slides/Michael_Concepts MeaningLexpresentation.pdf16. Jackendoff R. S. Semantic Structures / Ray S. Jackendoff. – Cambridge, MA : MIT Press, 1990. – 336 p.17. Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things. What categories reveal about the mind / George Lakoff. – Chicago : L. : The University of Chicago Press, 1987. – 614 p.
Published
2018-05-14
How to Cite
Lemish, N. (2018, May 14). Syntactic Concept as Comparative Basis in Modern Linguocognitive Studies. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (16), 150-158. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/120