Museum Excursion Guide Text from point of view Cross-Cultural Communication

  • I.R. Kirilova
Keywords: museum, excursion guide text, cross-cultural communication, barriers of communication, tourism, excursion service

Abstract

This article explores issues of intercultural transfer in museum texts from a cross-cultural pragmatics perspective. Communication is a universal element of human interaction, which can be thought of in the most basic sense as form and content, but also in terms of intent, success or failure, in terms of its social consequences as well as power relations, and in terms of ideologies in general and those of communication in particular. From a cognitive perspective, communication is shaped by the world we live in, while from a social psychological perspective, communication shapes the world we live in. The basic conditions for successful cross-cultural communication, the specific of museum`s practice are considered. The condition of overcoming barriers of communication in the space of museum are investigated. In article some new forms of the organization of museum space and methods of work with museum audience are considered.

References

1. Aleksandrova A. Yu. Mezhdunarodnyy turizm [International tourism] / A. Yu. Aleksandrova. – M. : Aspekt Press, 2004. – 470 s.2. Boneva V. Muzei i turiz"m v B"lgariya [Museums and tourism in Bulgaria] / V. Boneva. – V. T"rnovo : Faber, 2011. – 185 s.3. Guzhova L. G. Muzeyevedeniye [Museology] / L. G. Gudova; pod red. dots. N. V. Myagtinoy]. – Vladimir : Izd-vo Vladim. gos. un-ta, 2010. – 116 s.4. Yemel'yanov B. V. Ekskursovedeniye [Excursus] / B. V. Yemel'yanov. – M. : Sovetskiy sport, 2007. – 216 s.5. Kagan M. S. Psikhologiya obshcheniya [Psychology of Communication] / M. S. Kogan. – M. : Politizdat, 1980. – 376 s.6. Lyashko A. V. Muzeynyy turizm – evolyutsiya formata [Museum tourism – format evolution] / A. V. Lyashko // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 6. – SPb. : Izd. SPb. un-ta, 2012. – Vyp. 3. – S. 21–27.7. Makeyeva I. A. Vospitatel'nyy potentsial muzeynoy ekskursii: teoretiko-prikladnyye aspekty [Educational potential of the museum excursion: theoretical and applied aspects] / I. A. Makeyeva // Pedagogicheskoye masterstvo : materialy II mezhdunar. nauch. konf. (g. Moskva, dekabr' 2012 g.). – M. : Buki-Vedi, 2012. – S. 175–178.8. Mastenitsa Ye. N. Muzey i turist: upravleniye protsessom mezhkul'turnoy kommunikatsii [Museum and tourist: management of the process of intercultural communication] / Ye. N. Mastenitsa, L. M. Shlyakhtina. – Menedzhment. Nauka. Obrazovaniye. Kul'tura : sb. nauch. tr. – SPb. : SPbGUKI, 2003. – S. 194–208.9. Romanchuk A. V. Muzeynyy turizm: Uchebno-metodicheskoye posobiye [Museum tourism: Educational-methodical manual] / A. V. Romanchuk. – SPb. : Izd. SPb. un-ta, 2010. – 47 s.10. Stolyarov B. A. Muzeynaya pedagogika. Istoriya, teoriya, praktika [Museum pedagogy. History, theory, practice] : uch. pos. / B. A. Stolyarov. – M. : Vysshaya shkola, 2004. – 216 s.11. Tomilov N. A. Muzeologiya kak otrasl' znaniya [Museology as a branch of knowledge] / N. A. Tomilov. – Omsk : Nauka, 2012. – 100 s.12. Troshina T. M. Sovremennyy interaktivnyy muzey kak prostranstvo tolerantnosti [Modern interactive museum as a space of tolerance] / T. M. Troshina. – Yekaterinburg : Izd. Ural'skogo gos. un-ta, 2008. – 75 s.13. Yureneva T. YU. Muzeyevedeniye [Museology] : uchebnik dlya vysshey shkoly / T. YU. Yureneva. – M. : Akademicheskiy Proyekt, 2003. – 560 s.
Published
2018-05-14
How to Cite
Kirilova, I. (2018, May 14). Museum Excursion Guide Text from point of view Cross-Cultural Communication. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (16), 126-133. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/117