Types of Metaphorical Models in Sacred Pentateuch Texts of English Bible

  • A.V. Izyumtseva
Keywords: metaphorical picture of the world, metaphorical modelling, English Bible

Abstract

The research study examined the metaphors of the Pentateuch of the English Orthodox Study Bible to define the individual author-specific metaphorical picture of the world. To conduct the study, the method of semantic and cognitive modelling of metaphorization, developed by Yu. V. Kravtsova, was employed. Based on contrastive analysis of the sacred Books of the Pentateuch, the megamodels, models and submodels of their author analogical and associative creative thinking have been identified. Metaphorical models have been interpreted in terms of the source and new denotative and notional spheres, and the semantic cognitive formant. The findings revealed the author-specific strategies of metaphoric world modelling. As a result, the peculiarities of the author’s individual metaphorical picture of the world have been described.

References

1. Admoni V. G. Sistema form rechevogo vyskazyvaniya [The system of forms of speech utterance] / Vladimir Grigorevich Admoni. – SPb. : Nauka, 1994. – 153 s.2. Belyanin V. P. Osnovy psikholingvisticheskoy diagnostiki. Modeli mira v literature [Fundamentals of psycholinguistic diagnostics. Models of the world in literature] : monografiya / Valeriy Pavlovich Belyanin. – M. : Trivola, 2000. – 248 s.3. Vorkachev S. Ye. Lingvokulturologiya, yazykovaya lichnost, kontsept : stanovlenie antropotsentrichnoy paradigmi v yazykoznanii [Cultural linguistics, linguistic personality, concept: establishment of anthropocentric paradigm in linguistics] / S. Ye. Vorkachev // Filologicheskie nauki. – 2001. – No. 1. – S. 64–73.4. Gadomskiy A. K. Problema vzaimodeystviya yazyka i religii [The problem of the language-religion interaction] / A. K. Gadomskiy // Kultura narodov Prichernomorya. – 2004. – No. 49, T.1. – S. 164–166.5. Kravtsova Yu. V. Metaforicheskoe modelirovanie mira v russkoy poezii i proze : gendernyy aspekt [Gender research of metaphors of Russian poetry and prose] / Yu. V. Kravtsova // Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 9. Suchasni tendentsii rozvytku mov. – K. : 2011. – Vyp 5. – S. 158–166.6. Kravtsova Yu. V. Semantyko-kohnityvne modeliuvannia metaforyzatsii [The semantic and cognitive modelling of metaphorization] / Yu. V. Kravtsova // Movoznavstvo : nauk.-teor. zhurn. – 2011. – No. 1. – S. 43–54.7. Kravtsova Yu. V. Semantiko-kognitivnyy analiz metaforiki yazyka : ot metaforicheskoy kartiny mira k metaforicheskoy kontseptosfere [The semantic and cognitive analysis of a metaphoric aspect of language : from metaphoric worldview to metaphoric concept sphere] / Yu. V. Kravtsova // Visnyk VDPU imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. – 2011. – No. 17 (2). – S. 53–60.8. Kravtsova Yu. V. Osobennosti individualnoy metaforicheskoy kartiny mira [The peculiarities of individual metaphorical picture of the world] / Yu. V. Kravtsova // Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 9. Suchasni tendentsii rozvytku mov. – K. : 2011. – Vyp. 6. – S. 124–127.9. Kravtsova Yu. V. Metaforicheskaya kontseptualizatsiya mira v khudozhestvennom tekste [Metaphorical conceptualization of the world in artistic text] / Yu. V. Kravtsova // Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 9. Suchasni tendentsii rozvytku mov. – 2013. – Vyp. 10. – S. 149–159.10. Kravtsova Yu. V. Metaforicheskoe modelirovanie mira v khudozhestvennom tekste: semantiko-kognitivnyy analiz / Yuliya Valentinovna Kravtsova. – K. : Izd-vo NPU im. M. P. Dragomanova, 2014. – 320 s.11. Kravtsova Yu. V. Problemy i perspektivy issledovaniya yazykovoy lichnosti pisatelya [Problems and prospects of research of writer’s linguistic personality] / Yu. V. Kravtsova // Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 9. Suchasni tendentsii rozvytku mov. – 2015. – Vyp. 12. – S. 109–116.12. Kravets L. V. Dynamika metafory v ukrainskii poezii XX st. [Dynamics of metaphor in Ukrainian poetry of the XX century] : monohrafiia / Larysa Viktorivna Kravets. – K. : VTs “Akademiia”, 2012. – 416 s.13. Laguta O. N. Metaforologiya: teoreticheskie aspekty [Metaphorology: Theoretical Aspects] / Olga Nikolaevna Laguta. – Novosibirsk : Izd-vo NGU, 2003. – Ch. 1. Metaforologiya: proniknovenie v realnost. – 114 s.14. Laguta O. N. Metaforologiya: teoreticheskie aspekty [Metaphorology: Theoretical Aspects] / Olga Nikolaevna Laguta. – Novosibirsk : Izd-vo NGU, 2003. – Ch. 2. Lingvometaforologiya: osnovnye podkhody. – 208 s.15. Likhachev D. S. Kontseptosfera russkogo yazyka [The Russian language concept sphere] / D. S. Likhachev // Russkaya slovesnost. Ot teorii slovesnosti k strukture teksta: Antologiya / [pod red. prof. V. P. Neroznaka]. – M. : Academia, 1997. – S. 280–287.16. Matskiv P. Kontseptosfera BOH yak vidobrazhennia kontseptualnykh prostoriv [The concept sphere GOD as the reflection of concept domains] / P. Matskiv // Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri. – 2012. – S. 197 – 203.17. Postovalova V. I. Kartina mira v zhiznedeyatelnosti cheloveka [The picture of the world in human life] / V. I. Postovalova, B. A. Serebrennikov [i dr] // Rol chelovecheskogo faktora v yazyke: Yazyk i kartina mira. – M. : Nauka, 1988. – 216 s.18. Pocheptsov O. G. Yazykovaya mentalnost: sposob predstavleniya mira [Language mentality: Mode of the universe presentation] / O. G. Pocheptsov // Voprosy yazykoznaniya. – 1990. – No. 6. – S. 110–122.19. Potebnya A. A. Mysl i yazyk [Thought and language] / A. A. Potebnya // Russkaya slovesnost. Ot teorii slovesnosti k strukture teksta: Antologiya [pod red. prof. V. P. Neroznaka]. – M. : Academia, 1997. – S. 51–66.20. Teliya V. N. Metaforizatsiya i ee rol v sozdanii yazykovoy kartiny mira [Metaphorization and its role in creation of the linguistic picture of the world] [Concise dictionary of cognitive terms] / V. N. Teliya // Rol chelovecheskogo faktora v yazyke. Yazyk i kartina mira : [sb. nauch. st.] / [pod. red. B. A. Serebrennikova]. – M. : Nauka, 1988. – S. 173–204.21. The Orthodox Study Bible / The St. Athanasius Academy of Orthodox Theology. – Nashville, TN : Thomas Nelson, 2008.Lexicographic sources:

22. Gelley G. Bibleyskiy spravochnik / Genri Gelley; perevod s angl. s illyustratsiyami i prilozheniem // Khristianskoe obshchestvo "Bibliya dlya vsekh". – SPb., 1998. – 860 s.23. Kubryakova Ye. S. Kratkiy slovar kognitivnykh terminov / Ye. S. Kubryakova, V. Z. Demyankov, Yu. G. Pankrats, L. G. Luzina. – M. : MGU im. M. V. Lomonosova, 1996. – 248 s.
Published
2018-05-14
How to Cite
Izyumtseva, A. (2018, May 14). Types of Metaphorical Models in Sacred Pentateuch Texts of English Bible. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (16), 102-113. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/115