Modern Interpretation of Anthropological Problem in Different Spheres of Humanitarian and Natural Knowledge

  • A.N. Zhelyezko
Keywords: anthropology, ideological landmarks, linguoantropogenesis

Abstract

The article deals with the current trends in the development of modern anthropological research. The coexisting interrelation has been revealed between the anthropocentric direction in the humanitarian and natural spheres. The main directions of anthropological research have been analysed at different historical stages. The ideological landmarks of the scientific picture of the world in each epoch have been covered: Antiquity, the Middle Ages, the New Age, the Renaissance, the Modern Age, modernity. The prospects for the research of a new direction of the anthropological linguistic paradigm – linguoanthropogenesis – have been identified.

References

1. Aytov S. Sh. Istorychna antropolohiya ta doslidzhennya heohrafichnykh chynnykiv rozvytku tsyvilizatsiy [Historical Anthropology and Research of Geographical Factors of the Development of Civilizations] / S. Sh. Aytov // Humanitarnyy zhurnal. – Zyma – Vesna 1–2. – 2014. S. 68–74.2. Barba E. Teatralna antropolohiya [Elektronnyy resurs] [Theatrical Anthropology [Electronic resource]] / E. Barba. – Rezhym dostupu : http://old.kultart.inu.edu.ua.3. Belyatskaya A. A. Lingvokul'tura i noosfera: novyye perspektivy chelovecheskoy evolyutsii (lingvoantropogenez v KHKHI veke) [Linguoculture and noosphere: new perspectives of human evolution (linguoanthropogenesis in the 21st century)] / A. A. Belyatskaya // Uchenyye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Seriya “Filosofiya. Kul'turologiya. Politologiya. Sotsiologiya“. – 2013. – № 5. – T. 26 (65). – S. 98–105.4. Boryak O. Suchasna kulturno-sotsialna antropolohiya: novi tendentsiyi ta zdobutky [Modern cultural and social anthropology: new trends and achievements] / O. Boryak // Narodna tvorchist ta etnolohiya. – 2013. – No. 1. – S. 85–88.5. Holubovska I. Antropolohichna linhvistyka i klasychni movy: mozhlyvosti doslidzhennya [Anthropological linguistics and classical languages: the possibilities of research] / I. Holubovska // Inozemna filolohiya. – Lviv : Lvivskyy natsionalnyy universytet im. Ivana Franka, 2010. – No. 122. – S. 14–19.6. Holubovska I. Klasychni movy na perekhresti systemno-strukturnoyi ta antropolohichnoyi movoznavchykh paradyhm [Classical languages at the crossroads of systemic-structural and anthropological linguistic paradigms] / I. Holubovska // Studia Linguistica. – 2014. – Vyp. 8. – S. 3–10.7. Holovko B. Metodolohichni zasady kulturnoyi antropolohiyi [Methodological foundations of cultural anthropology] / B. Holovko // Metodolohichni problemy kulturnoyi antropolohiyi ta etnokulturolohiyi : zb. nauk. pr. – K. : Instytut kulturolohiyi NAM Ukrayiny, 2011. – S. 11.8. Huberskyy L. B. Lyudyna i svit : pidruchnyk [Man and the world: a textbook] / L. B. Huberskyy. – K. : T-vo “Znannya”, 2001. – 350 s.9. Gurevich P. S. Kto on takoy – chelovek? [Who is he – a man?] / P.S. Gurevich // “Filosofiya i kul'tura”. – 2015. – № 6. – S. 797–801.10. Entsiklopedicheskiy slovar' F. A. Brokgauza i I. A. Yefrona [Elektronnyy resurs] [Encyclopaedic dictionary of F. A. Brockhaus and I. A. Efron [Electronic resource]]. – Rezhim dostupa : https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron.11. Zyazyun I. A. Filosofiya pedahohichnoyi antropolohiyi [The Philosophy of Pedagogical Anthropology] / I. A. Zyazyun // Profesiyna osvita: pedahohika i psykholohiya : ukrayinsko-polskyy zhurnal. – 2008. – No. 10. – S. 51–58.12. Kovalchuk A. A. Formuvannya ekolohichno oriyentovanoyi svidomosti na suchasniy stadiyi suspilnoho rozvytku [Formation of ecologically oriented consciousness at the present stage of social development] / A. A. Kovalchuk // Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohiyi imeni H. S. Kostyuka NAPN Ukrayiny. – 2014. – T. 7. Ekolohichna psykholohiya. – Vyp. 36.– S. 183–196.13. Kovalchuk V. Filosofska antropolohiya yak humanitarno-naukova paradyhma u rozuminni lyudyny [Philosophical anthropology as a humanitarian-scientific paradigm in the understanding of man] / V. Kovalchuk // Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho universytetu : zb. nauk. pr. – Vyp. 663–664. Filosofiya. – S. 58–62.14. Korolova A. V. Pryntsypy rozrobky bazy danykh “linhvoantropohenez”: kontseptsiya, struktura i zmist [Principles of database development "lingvoantropogenesis": concept, structure and content] / A. V. Korolova // Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya 9. Suchasni tendentsiyi rozvytku mov. – 2017. – Vyp. 15. – S. 119–125.15. Levenets Yu. Politychna antropolohiya yak paradyhma polityko-filosofskoyi refleksiyi [Political anthropology as a paradigm of political-philosophical reflection] / Yu. Levenets // Sotsiohumanitarni problemy lyudyny. – № 4. – 2010. – S. 129–142.16. Levy-Stros K. Strukturnaya antropolohyya [Structural Anthropology] / K. Levy-Stros. – M. : Yzd-vo ÉKSMO-Press, 2001. – 512 s.17. Levchenko O. H. Teatr u systemi filosofskoyi antropolohiyi. Natsionalnyy teatr teatralnoho mystetstva imeni Lesya Kurbasa [Theater in the system of philosophical anthropology. National Theater of Performing Arts named after Les Kurbas] / O. H. Levchenko. – K., 2012. – 296 s.18. Lipton B. Biologiya very: Nedostayushcheye zveno mezhdu Zhizn'yu i Soznaniyem [Biology of faith: The missing link between Life and Consciousness] [per. s angl.] / B. Lipton. – M. : Sofiya, 2008. – 256 s.19. Literaturna antropolohiya: metod i slovnyk [Elektronnyy resurs] [Literary Anthropology: Method and Dictionary [Electronic resource]]. – Rezhym dostupu : http://social–anthropology.org.ua.20. Lukyanets V. S. Svitohlyadni implikatsiyi nauky [World-view implications of science] / V. S. Lukyanets, O. M. Kravchenko, L. V. Ozadovska ta in. – K. : Vyd. PARAPAN, 2004. – 408 s.21. Lemish N. YE. Korpusna metarozmitka spetsialnykh tekstiv z linhvoantropohenezu [Corpus metastymetry of special texts from lingooantropogenesis] / N. YE. Lemish // Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya 9. Suchasni tendentsiyi rozvytku mov. – 2017. – Vyp. 15. – S. 139–152.22. Malakhov V. Antropoloh, ne zashkod! [Anthropologist, do not hurt!] / V. Malakhov // Filosofsko-antropolohichni studiyi: Filosofska antropolohiya ta suchasnist (pamyati V. H. Tabachkovskoho). – K., 2008. – S. 150–153.23. Melnyk M. V. Antropolohichnyy vymir pravovoyi kultury ukrayinskoho suspilstva [Anthropological dimension of the legal culture of Ukrainian society] / M. V. Melnyk // Byuleten Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny. – 2013. – № 7. – S. 123–130.24. Moskatova A. K. Fenomeny antropogeneza v mnogomernoy galakticheskoy real'nosti [Phenomena of Anthropogenesis in Multidimensional Galactic Reality] / A. K. Moskatova // The Way of Science. – 2014. – № 4. – S. 71–77.25. Petrushenko V. Paradyhma suchasnoyi filosofskoyi antropolohiyi: providni tendentsiyi zmin [Paradigm of Modern Philosophical Anthropology: Leading Tendencies of Change] / V. Petrushenko // Humanitarian Vision. Humanitarni viziyi. – 2015. – T. 1. – № 2. – S. 85–90.26. Seheda S. Antropolohiya : navch. pos. dlya studentiv humanitarnykh spetsialnostey vyshchykh navchalnykh zakladiv [Anthropology: Teach. pos for students of humanitarian specialties of higher educational institutions] / S. Seheda. – K. : “Lybid”, 2001. – 335 s.27. Skakun I. O. Perspektyvy antropotsentryzmu v suchasniy naukoviy kartyni svitu [Perspectives of anthropocentrism in the modern scientific picture of the world] / I. O. Skakun // Aktualni problemy filosofiyi ta sotsiolohiyi. – 2015. – S. 193–196.28. Filosofiya: Svit lyudyny : kurs lektsiy: navch. pos. [Philosophy: The World of Person: A course of lectures: taught. manual] / V. H. Tabachkovskyy, M. O. Bulatov, N. V. Khamitov ta in. – K. : Lybid, 2003. – 432 s.29. Filosofiya : navch. posib. [Philosophy: teach. manual] / L. V. Huberskyy, I. F. Nadolnyy, V. P. Andrushchenko ta in.; za red. I. F. Nadolnoho. – 3-tye vyd., ster. – K. : Vikar, 2003. – 457 s.30. Khamitov N. Istoriya filosofiyi. Problema lyudyny ta yiyi mezh : navch. pos. [History of Philosophy. The problem of man and his boundaries: teach. manual] / N. Khamitov, L. Harmash, S. Krylova; za red. N. Khamitova. – K. : Naukova dumka, 2000. – S. 53.31. Shturtsev Yu. Yu. Antropolohiya prava yak forma naukovoyi diyalnosti [Anthropology of law as a form of scientific activity] / Yu. Yu. Shturtsev // Problemy filosofiyi prava. – 2006. – T. IV–V. – S. 193–199.32. Shcherbyna V. Kiberkomunikatyvnyy kontynuum yak antropolohichnyy chynnyk [Cybercommunicative continuum as an anthropological factor] / V. Shcherbyna // Metodolohichni problemy kulturnoyi antropolohiyi ta etnokulturolohiyi : zb. nauk. pr. – K. : Instytut kulturolohiyi NAN Ukrayiny, 2011. – S. 178.
Published
2018-05-14
How to Cite
Zhelyezko, A. (2018, May 14). Modern Interpretation of Anthropological Problem in Different Spheres of Humanitarian and Natural Knowledge. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (16), 83-92. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/113