Collocations with Causal Dominant “Effect” in English and Ukrainian

  • I.P. Vainorene
Keywords: a collocation, a causal dominant, types of collocations with lexeme effect, a foreign language communicative competence

Abstract

The paper deals with the contrastive analysis of collocations with the causal dominant “effect” in two far-related languages. The objective was achieved through specifying of the definition of “a collocation”, and both detecting and identifying the types of collocations with the lexeme “effect” in English and the lexeme “ефект” in Ukrainian. Because of distributional analysis of collocations with the causal dominant “effect” in English there have been defined seven (7) types of collocations while with the causal dominant “ефект” in Ukrainian – nine (9) types of collocations. The obtained data show that the languages under contrasting have common and specific types of collocations, the awareness of which can help to avoid mistakes in the process of foreign language communicative competence formation as well as in the process of translation.

References

1. Bobkova T. V. Teoretyko-metodolohichni pidkhody do vyvchennya kolokatsiy u suchasnomu movoznavstvi [Theoretical and methodological approaches to the study of collocations in modern linguistics] / T. V. Bobkova // Visnyk KNLU. Seriya “Filolohiya”. – 2014. – T. 17. – № 2. – C. 14–22.2. Borisova Ye. G. Frazeologicheskoye znacheniye v ustoychivykh slovosochetaniyakh [Phraseological significance in set word combinations] / Ye. G. Borisova, O. V. Zakharova // Filologicheskiye nauki. – 1994. – № 4. – C. 77–84.3. Byalek E. Kollokatsiya kak yedinitsa perevoda [Collocation as a unit of translation] / E. Byalek // Cuadernos de Rusística Española. – 2004. – № 1. – C. 223–231.4. Vinokur N. A. Vnutrishnya forma i motyvovanistʹ terminiv [Inner Form and Motivation of Terms] / N. A. Vinokur // Istoriya, stan i perspektyvy rozbudovy ukrayinsʹkoyi terminolohiyi. – K . : Nauka, 1992. – C. 57–65.5. Iriskhanova O. K. Rechevyye klishe: etiket ili nechto bol'sheye? [Speech cliches: etiquette or something more?] / Ol'ga Kamaludinovna Iriskhanova. – Shchetsin : Izd-vo Un-ta slav. filologii “Język. Człowiek. Dyskurs”. – Shchetsin, 2013.6. Zahnitko A. P. Filosofsʹki osnovy suchasnoho linhvistychnoho analizu [Philosophical foundations of modern linguistic analysis] [Elektronnyy resurs] / A. P. Zahnitko. – Rezhym dostupu : http://litmisto.org.ua/?p=6797. Kubryakova Ye. S. Yazyk i znaniye: Na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira [Language and knowledge: On the way of getting knowledge of the language: Parts of speech from the cognitive point of view. The role of language in the cognition of the world] / Yelena Samuilovna Kubryakova. – M. : “Yeditorial URSS”, 2004. – 560 s.8. Kurhut L. P. Funktsionalʹno-hramatychna katehoriya prychyny ta naslidku [Functional-grammatical category of cause and effect] / L. P. Kurhut // Movni i kontseptualʹni kartyny svitu / vidp. za vyp. d.f.n., prof. A. D. Byelova. – K. : Natsionalʹnyy universytet imeni Tarasa Shevchenka. – 2002. – № 7. – S. 285–290.9. Lemish N. YE. Verteralʹni typy kauzalʹnosti u sporidnenykh movakh : monohrafiya [Vertical types of causality in related languages : monograph] / Nataliya Yevhenivna Lemish. – Zhytomyr : Vyd-vo ZHDU imeni I. Franka, 2015. – 508 s.10. Lemish N. YE. Katehoriya kauzalʹnosti ta spetsyfichnistʹ yiyi linhvistychnoyi realizatsiyi [The category of causality and the specificity of its linguistic realization] / N. YE. Lemish // Studia Linguistica : [zb. nauk. pr.]. – K. : Vyd. dim Dmytra Buraho, 2013. – Vyp. 7. – S. 87–93.11. Matsʹko L. I. Stylistyka i kulʹtura ukrayinsʹkoyi movy [Stylistics and Culture of the Ukrainian Language] / L. I. Matsʹko, O. M. Sydorenko, O. M. Matsʹko. – K. : Vyd-vo “Vyshcha shkola”, 2003 – C. 296.12. Levchenko O. Henderni osoblyvosti ukrayinsʹkoyi khudozhnʹoyi prozy (za danymy analizu chastotnosti kolokatsiy u tekstakh 60-80-kh ta 2000-kh rokiv) [Gender features of Ukrainian artistic prose (according to the analysis of the frequency of collocation in the texts of the 60-80s and 2000s)] [Elektronnyy resurs] / O. Levchenko, YA. Butelʹsʹkyy. – Rezhym dostupu : http://levchenko.eu/images.pdf13. Bahns J. Lexical collocations: a contrastive view [Electronic Resource] / J. Bahns // ELT Journal 47 (1). – 1993. – P. 56-63. – Mode of Access : https://academic.oup.com/eltj/article-abstract/47/ 1/56/618464/Lexical-collocations-a-contrastive-view14. Bartsch S. Structural and Functional Properties of Collocations in English: A Corpus Study of Lexical and Pragmatic Constraints on Lexical Co-occurrence [Electronic Resource] / Sabine Bartsch. – Gunter Narr Verlag, 2004. – Mode of Access : https://benjamins.com/#catalog/journals/ijcl.10.2.08nes/detailsLexicographic Sources:

15. Akhmanova O. S. Slovar' lingvisticheskikh terminov [Dictionary of Linguistic Terms] / O. S. Akhmanova. – [2-ye izd., ster.]. – M., URSS, 2004. – 571 s.16. Benson M. Kombinatornyy slovar' angliyskogo yazyka [Combinatorial Dictionary of English] / M. Benson, E. Benson, R. Ilson. – M. : Rus. yaz., 1990. – 286 s.17. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinsʹkoyi movy [Unabridged Dictionary of Contemporary Ukrainian Language] / [uklad. i hol. red. V. T. Busel]. – K. : Irpinʹ : Perun, 2001. – 1440 s.18. Etymolohichnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Eetymological dictionary of the Ukrainian language] : u 7 t. / [hol. red. O. S. Melʹnychuk ta in.]. – K. : Naukova dumka, 1982. – T. 2 : D–Koptsi. – 573 s.19. Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language] : v 11 t. / [red. kol. : I. K. Bilodid (hol. red.) ta in.]. – K. : Naukova dumka, 1970. – T. 2 : H–ZH. – 550 s.20. Ukrayinsʹkyy tlumachnyy slovnyk [Ukrainian Explanatory Dictionary] [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://eslovnyk.com/21. Macmillan Dictionary [Electronic Resource]. – Mode of Access : https://www.macmillandictionary.com/22. Online Etymology Dictionary [Electronic Resource]. – Mode of Access : http://www.etymonline.com23. OXFORD Collocation Dictionary [Electronic Resource]. – Mode of Access : http://oxforddictionary.so8848.com/search1?word=effect24. The BBI Combinatory Dictionary of English [Electronic Resource]. – Mode of Access : https://benjamins.com/#catalog/books/z.bbi/main
Published
2018-05-14
How to Cite
Vainorene, I. (2018, May 14). Collocations with Causal Dominant “Effect” in English and Ukrainian. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (16), 52-61. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/109