Reflection of English Mentality Through Ukrainian Language and Poetic Consciousness (Based on English Poetic Texts of P. B. Shelley and Their Ukrainian Translations of O. M. Mokrovolsky)

  • N.V. Borodiichuk
Keywords: archetype, collective unconscious, symbol, archetype AIR, comparative linguistics, cognitive paradigm, poetic text

Abstract

The article substantiates the necessity of comparative studies in the cognitive scientific paradigm. The development of scientific thought on the study of archetypes as elements of the collective unconscious in the linguistic aspect has been shown. The vocabulary information about the symbolism of the elements of air, which was formed in the environment of old cultures, has been generalized. The national specifics of the linguistic expression of the archetype-primitives, in particular the archetype of AIR, have been revealed in the poetic texts of P. B. Shelley and their Ukrainian translations of A.M. Mokrovolsky.

References

1. Ahieieva V. O. Arkhetypna i stereotypna symvolika vohniu v anhliiskii ta ukrainskii movakh [Archetypal and stereotyped symbolism of fire in the English and Ukrainian languages] : dys. … kand. fil. nauk : 10.02.17 / Viktoriia Oleksandrivna Ahieieva. – K., 2014. – 229 s.2. Bieliekhova L. I. Arkhetyp, arkhetypnyi smysl, arkhetypnyi obraz u linhvokohnityvnomu vysvitlenni (na materiali virshovanykh tekstiv amerykanskoi poezii) [Archetype, archetypal meaning, archetypal image in linguocognitive coverage (based on poetic texts of American poetry)] / L. I. Bieliekhova. // Naukovyi visnyk Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. – 2015. – No. 3. – S. 6–16.3. Boriskina O. O. Yazykovaya kategorizatsiya pervostikhiy vozdukha, ognya, vody i zemli (na materiale russkogo i angliyskogo yazykov) [Language categorization of the primary elements of air, fire, water and earth (based on the Russian and English languages)] : dis. … kand. fil. nauk : 10.02.19 / Olga Olegovna Boriskina. – Voronezh, 1999. – 199 s.4. Burova V. L. Kognitivnyy aspekt mifa v sostave khudozhestvennogo teksta (na materiale angloyazychnykh khudozhestvennykh tekstov) [The cognitive aspect of myth as a part of an artistic text (as exemplified in the English language texts)] : avtoref. dis. … kand. fil. nauk : spets. 10.02.04 “Germanskie yazyki” / Varvara Lvovna Burova. – M., 2000. – 26 s.5. Gudavichyus A. Y. Kognitivizm i sopostavitelnaya semasiologiya [Cognitive science and contrastive semasiology] / A. Y. Gudavichyus. // Problemi zіstavnoї semantiki. – 2001. – No. 5. – S. 8–11.6. Donchenko O. A. Arkhetypy – spilne u nashomu zhytti (rozpiznavannia arkhetypiv yak shliakh do unikalnosti) [Archetypes are common in our lives (recognition of archetypes as a path to uniqueness)] / O. A. Donchenko. // Psykholohiia osobystosti. – 2011. – No. 1(2). – S. 170–181.7. Kovtun N. M. Arkhetyp yak istoryko-filosofskyi fenomen [Archetype as a historical and philosophical phenomenon] [Elektronnyi resurs] / N. M. Kovtun // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. – 2007. – Rezhym dostupu : http://eprints.zu.edu.ua/1276/1/62.pdf.8. Kolomiiets L. V. Kontseptualno-metodychni zasady suchasnoho ukrainskoho poetychnoho perekladu (na materiali perekladiv z anhliiskoi, irlandskoi ta amerykanskoi poezii) [Conceptual and methodical principles of contemporary Ukrainian poetic translation (as exemplified in translations of the English, Irish and American poetry)] : monohrafiia / Lada Volodymyrivna Kolomiiets. – K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet”, 2004. – 522 s.9. Kocherhan M. P. Osnovy zistavnoho movoznavstva [Basics of comparative linguistics]: Pidruchnyk / Mykhailo Petrovych Kocherhan. – K. : Vydavnychyi tsentr “Akademiia”, 2006. – 424 s.10. Kratkiy slovar kognitivnykh terminov [Concise dictionary of cognitive terms] / Ye. S. Kubryakova, V. Z. Demyankov, Yu. G. Pankrats, L. G. Luzina. – M. : Filol. f-t. MGU im. M. V Lomonosova, 1997. – 245 s.11. Kerlot Kh. Slovar simvolov. Mifologiya. Magiya. Psikhoanaliz [Dictionary of symbols. Mythology. Magic. Psychoanalysis] / Khuan Eduardo Kerlot. – M. : “REFL-book”, 1994. – 608 s.12. Lysenko N. O. Arkhetyp svitovoho dereva v idiostyli T. Osmachky [The archetype of the world tree in the individual style of T. Osmachka] [Elektronnyi resurs] / N. O. Lysenko // Visnyk KhNU. – 2009. – Rezhym dostupu : http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1779.13. Rolgayzer A. A. Obektitivatsiya arkhetipicheskikh mentalnykh obrazovaniy v russkom i frantsuzskom yazykakh (na primenere slov ‘zvezda’ i ‘étoile’) [Objectivization of archetypical mental formations in the Russian and French languages (as exemplified in the words ‘star’ and ‘étoile’)] : dis. … kand. fil. nauk : 10.02.20 / Rolgayzer Anastasiya Aleksandrovna – Kemerovo, 2015. – 196 s.14. Selivanova O.O. Suchasna linhvistyka: napriamky ta problem [Modern Linguistics: Directions and Problems] : Pidruchnyk / Olena Oleksandrivna Selivanova. – Poltava : Dovkillia-K, 2008. – 712 s.15. Slukhay A. S. Yetnіchniy mіf v obraznikh paradigmakh davnoanglіyskikh epіko-mіfologіchnikh tekstіv [Ethnic myth in figurative paradigms of the Old English epic and mythological texts] : dis. … kand. fіl. nauk : 10.02.04 / Anastasіya Sergіїvna Slukhay. – K., 2011. – 254 s.16. Slukhai (Molotaieva) N. V. Mifopoetychni arkhetypy skhidnykh slovian u zistavnomu aspekti [The mythopoetic archetypes of the Eastern Slavs from the comparative aspect] / Nataliia Vasylivna Slukhai (Molotaieva) / N. V. Slukhai (Molotaieva // Problemy zistavnoi semantyky : zb. st. – K. : KDLU, 1999. – S. 16–18.17. Starovoytenko Ye. B. Potentsial slova v individualnoy zhizni [The potential of the word in an individual life] / Ye. B. Starovoytenko // Mir psikhologi. – 2008. – No. 2. – S. 80–93.18. Toporova T. V. Otrazhenie arkhetipov nachala i kontsa v drevnegermanskoy kulturnoy traditsii [The reflection of the archetypes of the beginning and the end in the ancient German cultural tradition] / T. V. Toporova // Literaturnyy yazyk i kulturnaya traditsiya / otv. red. N. I. Semenyuk, V. Ya. Porkhomovskiy. – M. : Stella, 1994. – S. 200–216.19. Tresidder Dzh. Slovar simvolov [Dictionary of symbols] [Elektronniy resurs] / Dzhek Tresidder. – 1999. – Rezhim dostupu: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/JekTresidder/index.php.20. Uilrayt F. Metafora i realnost [Metaphor and reality] / F. Uilrayt // Teoriya metafory : sbornik. – M. : Progress, 1990. – S. 82–110.21. Chendei N. V. Poetyko-kohnityvnyi potentsial metafor stykhii v anhliiskii ta ukrainskii movakh [Poetic and cognitive potential of elemental metaphors in the English and Ukrainian languages] : dys. … kand. fil. nauk : 10.02.17 / Nataliia Vasylivna Chendei. – Uzhhorod, 2009. – 212 s.22. Shelli P. B. Poezii z anhliiskoi [Poetry translated from English] / Persi Bishi Shelli; [per. z anhl. O. M. Mokrovolskoho]. – K. : Vydavnytstvo khudozhnoi literatury “Dnipro”, 1987. – 143 s.23. Shelley P. B. The lyrics and minor poems of Percy Bysshe Shelley selected with a prefatory notice, biographical and critical by Joseph Skipsey / Percy Bysshe Shelley. – London : W. Scott, 1887. – 316 с.24. Shelley P. B. The Poetical Works of Percy Bysshe Shelley / P. B. Shelley // The Poetical Works of Coleridge, Shelley, and Keats : Complete in One Volume. – Paris : A. and W. Galignani, 1829. – P. 252–525.
Published
2018-05-14
How to Cite
Borodiichuk, N. (2018, May 14). Reflection of English Mentality Through Ukrainian Language and Poetic Consciousness (Based on English Poetic Texts of P. B. Shelley and Their Ukrainian Translations of O. M. Mokrovolsky). Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (16), 38-46. Retrieved from https://sjnpu.com.ua/index.php/journal/article/view/106